Tính:a)(left(dfrac-23 + dfrac37 ight) : dfrac45 + left(dfrac-13 + dfrac47 ight) : dfrac45;)b)(dfrac59 : left(dfrac111 - dfrac522 ight) + dfrac59 : left(dfrac115 - dfrac23 ight))
Bạn đang xem: Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1

a)(left(dfrac-23 + dfrac37 ight) : dfrac45 + left(dfrac-13 + dfrac47 ight) : dfrac45)(= left : dfrac45)(= left(dfrac-23 + dfrac37 + dfrac-13 + dfrac47 ight) : dfrac45)(= (-1 + 1) : dfrac45)(= 0)b)(dfrac59 : left(dfrac111 - dfrac522 ight) + dfrac59 : left(dfrac115 - dfrac23 ight))(= dfrac59 : left(dfrac222 - dfrac522 ight) + dfrac59 : left(dfrac115 - dfrac1015 ight))(= dfrac59 : left(dfrac-322 ight) + dfrac59 : left(dfrac-35 ight))(= dfrac59 . left(dfrac-223 ight) + dfrac59 . left(dfrac-53 ight))(= dfrac59 . left(dfrac-223 + dfrac-53 ight) )(= dfrac59 . dfrac-273)(= -5)
Lưu ý:(+,,,, dfracab. dfraccd = dfraca.cb.d\ + ,,,,dfracab: dfraccd = dfracab. dfracdc= dfraca.db.c)
*

Ttê mê khảo lời giải những bài tập Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ khác • Giải bài bác 11 trang 12 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(dfrac{-... • Giải bài bác 12 trang 12 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Ta rất có thể viết số... • Giải bài 13 trang 12 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Tính:a)(dfrac-34.... • Giải bài bác 14 trang 12 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Điền những số hữu tỉ... • Giải bài xích 15 trang 13 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Đố em hãy tìm kiếm bí quyết... • Giải bài 16 trang 13 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(dfrac{-...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương thơm 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Cmùi hương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với trang bị thị - Đại số 7 •Cmùi hương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương thơm 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa các nguyên tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài trước Bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
• Giải bài 11 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 12 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 13 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 14 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 15 trang 13 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 16 trang 13 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Ung Thư Vú: Các Giai Đoạn Ung Thư Vú Có Mấy Giai Đoạn? 5 Giai Đoạn Phát Triển Của Ung Thư Vú

Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy vậy song Chương thơm 2: Hàm số và thứ thị Chương 2: Tam giác Chương thơm 3: Thống kê Cmùi hương 3: Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số