*

*

Bài 8: Một số Bazơ quan trọng(tiếp theo)

Bài 2 (trang 30 SGK Hóa 9)

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết cácphương trình hóa học.

Lời giải:

Hòa tan 3 chất rắn trên vào nước để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận biết sau đây:

*

Chất rắn không tan làCaCO3

Chất rắn tan là, tỏa nhiệt CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2Chất rắn tan không kèm theo hiện tượng gì là :Ca(OH)2

Xem toàn bộGiải Hóa 9: Bài 8. Một số Bazơ quan trọng