b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên:\(64; \, 169; \, 196.\)
Bạn đang xem: Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

\(a^2\) \(a\)\(a^2\)\(0\)\(0\) \(10\)\(100\)\(1\)\(1\) \(11\)\(121\)\(2\)\(4\) \(12\)\(144\)\(3\)\(9\) \(13\)\(169\)\(4\)\(16\) \(14\)\(196\)\(5\)\(25\) \(15\)\(225\)\(6\)\(36\) \(16\)\(256\)\(7\)\(49\) \(17\)\(289\)\(8\)\(64\) \(18\)\(324\)\(9\)\(81\) \(19\)\(361\)   \(20\)\(400\) 
*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Luyện tập trang 28 khác • Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn các tích sau... • Giải bài 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá trị các lũy... • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết kết quả mỗi... • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 Trong các số sau, số... • Giải bài 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính\(10^2; \,... • Giải bài 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"\(\times... • Giải bài 64 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết kết quả một... • Giải bài 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bằng cách tính, em hãy... • Giải bài 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết\(11^2...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Luyện tập trang 28
• Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 64 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Chuẩn Công Thức Ngâm Rượu Với Nấm Linh Chi Ngâm Rượu Với Táo Đỏ Hàn Quốc

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số