Hướng dẫn giải Bài §10. Chia đơn thức đến 1-1 thức, chương I – Phép nhân cùng phnghiền chia các nhiều thức, sách giáo khoa toán thù 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài 59 60 61 62 trang 26 27 sgk tân oán 8 tập 1 bao hàm tổng hợp phương pháp, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số tất cả vào SGK tân oán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn tân oán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn phân chia solo thức A cho đối kháng thức B (trường hợp A phân chia hết mang đến B) ta làm như sau:

– Chia hệ số của đối kháng thức A mang lại hệ số của solo thức B.

– Chia lũy thừa của từng biến trong A đến lũy thừa của cùng biến đó trong B.

– Nhân các kết quả vừa nhận được với nhau.

Lưu ý: x≠0, m, n ϵ N, m ≥ n thì:

(x^m:x^n = x^m – n) nếu m > n

(x^m:x^n = 1) nếu m = n

2. ví dụ như minh họa

Trước Khi lấn sân vào giải bài xích 59 60 61 62 trang 26 27 sgk toán thù 8 tập 1, bọn họ hãy tò mò các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Tính:

a. (7^5:7^3)

b. (16^2:( – 6)^2)

Bài giải:

a. (eginarrayl 7^5:7^3\ = 7^5 – 3\ = 7^2\ = 49 endarray)

b. (eginarrayl 16^2:( – 6)^2\ = left( frac – 166 ight)^2\ = left( frac – 83 ight)^2\ = frac649 endarray)

lấy một ví dụ 2:

Chia đối chọi thức:

a. (left( – x ight)^7:left( – x ight)^5)

b. (frac52x^5y^5:left( – frac12x^4y^4 ight))

Bài giải:

a. (eginarrayl left( – x ight)^7:left( – x ight)^5\ = left( x ight)^7 – 5\ = left( x ight)^2\ = x^2 endarray)

b. (eginarrayl frac52x^5y^5:left( – frac12x^4y^4 ight)\ = frac52left( xy ight)^5:left( – frac12 ight)left( xy ight)^4\ = – 5left( xy ight)^5 – 4\ = – 5xy endarray)

Ví dụ 3:

Tính quý giá của biểu thức (32x^6y^5z^10:8x^4y^3z^10) với x = 3, y = 2, z = 1996

Bài giải:

(eginarrayl 32x^6y^5z^10:8x^4y^3z^10\ = 4x^6 – 4y^5 – 3z^10 – 10\ = 4x^2y^2\ = 4 imes 3^2 imes 2^2\ = 144 endarray)

Dưới đấy là phần Hướng dẫn vấn đáp những câu hỏi bao gồm vào bài học đến các bạn xem thêm. Các bạn hãy tham khảo kỹ thắc mắc trước lúc vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 26 sgk Tân oán 8 tập 1

Làm tính chia

a) (x^3:x^2;)

b) (15x^7:3x^2;)

c) (20x^5:12x.)

Trả lời:

Ta có:

a) (x^3:x^2) ( = x^left( 3 – 2 ight))

( = x^1 = x)

b) (15x^7:3x^2) ( = left( 15:3 ight).(x^7:x^2))

( = 5.x^left( 7 – 2 ight) = 5x^5)

c) (20x^5:12x) ( = left( 20:12 ight).(x^5:x))

(=dfrac53.x^left( 5 – 1 ight)) (=dfrac53x^4)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 26 sgk Toán 8 tập 1

a) Tính (15x^2y^2:5xy^2)

b) Tính (12x^3y:9x^2)

Trả lời:

Ta có:

a) (eqalign& 15x^2y^2:5xy^2 cr& = left( 15:5 ight).left( x^2:x ight).left( y^2:y^2 ight) crvà = 3.x^left( 2 – 1 ight).y^left( 2 – 2 ight) cr& = 3x.1 = 3x cr )

b) (eqalignvà 12x^3y:9x^2 cr& = left( 12:9 ight).left( x^3:x^2 ight).y cr& = 4 over 3.x^left( 3 – 2 ight).y cr& = 4 over 3xy cr )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 26 sgk Toán thù 8 tập 1

a) Tìm thương trong phnghiền phân tách, biết đối chọi thức bị phân chia là (15x^3y^5z), đối kháng thức chia là (5x^2y^3).

b) Cho (Phường = 12x^4y^2:( – 9xy^2)). Tính cực hiếm của biểu thức (P) tại (x = -3) với (y = 1,005.)

Trả lời:

Ta có:

a) (eqalign& 15x^3y^5z:5x^2y^3 crvà = left( 15:5 ight).(x^3:x^2).(y^5:y^3).z cr& = 3.x^left( 3 – 2 ight).y^left( 5 – 3 ight).z crvà = 3xy^2z cr )

b) (eqalign& Phường = 12x^4y^2:( – 9xy^2) cr& ,,,,,,,,,,,,,, = left< 12:left( – 9 ight) ight>.left( x^4:x ight).left( y^2:y^2 ight) cr& ,,,,,,,,,,,,,, = – 4 over 3.x^left( 4 – 1 ight).y^left( 2 – 2 ight) crvà ,,,,,,,,,,,,,, = – 4 over 3.x^3.1 = – 4 over 3x^3 cr )

Tại (x = -3) với (y = 1,005) ta có:

(P. = – dfrac43.left( – 3 ight)^3 = – dfrac43.left( – 27 ight) = 36)

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 59 60 61 62 trang 26 27 sgk toán thù 8 tập 1. Các bạn hãy tham khảo kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

nhansugioi.com ra mắt cùng với các bạn tương đối đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài xích giải chi tiết bài xích 59 60 61 62 trang 26 27 sgk toán thù 8 tập 1 của bài §10. Chia đối chọi thức mang đến solo thức vào chương I – Phxay nhân với phxay chia các đa thức mang lại chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 59 60 61 62 trang 26 27 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 59 trang 26 sgk Toán thù 8 tập 1

Làm tính chia:

a) $5^3 : (-5)^2$;

b) $(frac34)^5 : (frac34)^3$ ;

c) $(-12)^3 : 8^3$

Bài giải:

Ta có:

a) $5^3 : (-5)^2= 5^3 : 5^2$

$= 5^3 – 2 = 5$

b) $(frac34)^5 : (frac34)^3 = (frac34)^5 – 3$

$= (frac34)^2 = frac916$

c) $(-12)^3 : 8^3 = (-4 . 3)^3 : (4 . 2)^3$

$= (frac-4.34.2)^3 = (frac-32)^3 = frac-278$

2. Giải bài bác 60 trang 27 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) $x^10 : (-x)^8$;

b) $(-x)^5 : (-x)^3$ ;

c) $(-y)^5 : (-y)^4$

Bài giải:

Ta có:

a) $x^10 : (-x)^8 = x^10 : x^8$ $= x^10 – 8 = x^2$

b) $(-x)^5 : (-x)^3 = (-x)^5 – 3$ $= (-x)^2 = x^2$

c) $(-y)^5 : (-y)^4 = (-y)^5 – 4$ $= -y$

3. Giải bài bác 61 trang 27 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) $5x^2y^4 : 10x^2y $;

b) $frac34x^3y^3 : (-frac12x^2y^2) $;

c) $(-xy)^10 : (-xy)^5$.

Bài giải:

Ta có:

a) $5x^2y^4 : 10x^2y = frac510x^2 – 2.y^4 – 1$

$= frac12y^3$

b) $frac34x^3y^3 : (- frac12x^2y^2) = frac34. (-2) . x^3 – 2. y^3 – 2$

$= – frac32xy$

c) $(-xy)^10 : (-xy)^5 = (-xy)^10 – 5$

$= (-xy)^5 = -x^5y^5$.

Xem thêm: Bài Thái Cực Quyền 24 Thức Thái Cực Quyền Đồ Phả, Thái Cực Quyền

4. Giải bài xích 62 trang 27 sgk Toán thù 8 tập 1

Tính cực hiếm của biểu thức:

$15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2$ trên $x = 2, y = -10$ và $z = 2004$.

Bài giải:

Ta có:

$15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2$

$= 3 . x^4 – 1. y^3 – 2. z^2 – 2$

$= 3x^3y$

Tại $x = 2, y = -10, z = 2004$ ta được:

$3 . 2^3(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn có tác dụng bài xích xuất sắc thuộc giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 59 60 61 62 trang 26 27 sgk toán thù 8 tập 1!