Thì sau này 1-1 (will) và sau này ngay gần (be going to) trong giờ đồng hồ Anh tuy phổ biến tuy thế lại dễ dàng khiến nhiều người nhầm lẫn lúc sử dụng. Với nội dung bài viết ngày từ bây giờ, Vietop vẫn thuộc các bạn ôn lại hồ hết điểm khác nhau thân thì sau này đối kháng và tương lai sát thông qua một số bài xích tập thì tương lai solo với sau này sát nhỏ. Mời chúng ta tham khảo qua nhé!


Tổng quan liêu về thì tương lai đối chọi cùng tương lai gần

TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL)TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
Công thức to lớn beKhẳng định: S + will + be + …Phủ định: S + won’t/will not + be + …Nghi vấn: Will + S + be + …?Khẳng định: S + be + going to lớn be + …Phủ định: S + be not + going to be + …Nghi vấn: Be + S + going to be + …
Công thức động tự thườngKhẳng định: S + will + V + …Phủ định: S + won’t/will not + V + …Nghi vấn: Will + S + V + …?Khẳng định: S + be going to + V + …Phủ định: S + be not going to + V + …Nghi vấn: Be + S + going khổng lồ + V …?
Cách dùngDiễn tả một hành vi đang tiến hành sau này tuy vậy không có chiến lược trường đoản cú trước (quyết định sống thời điểm nói).Ý loài kiến cá thể về một điều xẩy ra sau đây (không tồn tại bởi chứng) hoặc một những hiểu biết, lời mời hoặc có tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

Diễn tả một hành động sẽ tiến hành trong tương lai tuy vậy đang có kế hoạch từ bỏ trước.Diễn tả một điều sắp tới xảy ra nhờ vào vật chứng hiện thời.
Ví dụWe are out of milk? I will buy some.(Ta hết sữa rồi ư? Tôi vẫn thiết lập một không nhiều.)I think it will be a nice day tomorrow. (Tôi nghĩ về mai vẫn là một ngày đẹp ttách.)Will you cđại bại the door? (quý khách hàng đã tạm dừng hoạt động chứ?)I know we are out of milk. I am going to buy some. (Tôi biết ta đã không còn sữa. Tôi đang đi cài đặt một không nhiều.)Look at the sky. It’s going to rain soon. (Nhìn trời tề. Ttránh vẫn mưa sớm thôi.)

các bài luyện tập thì sau này đối kháng với tương lai gần


*

Bài 1: Fill in the blank with Will or Be going to in its correct form

Have sầu you got any plans for tomorrow?Yes, I _________ visit my grandparents.Why is she learning Spanish?She _________ travel khổng lồ Spain.We are thirsty.Wait here. I _________ get some water.Meat or fish?I _________ have some fish, please.What vì you want the keys for?I _________ cthua kém the door.If you don’t take a taxi, you _________ arrive sầu on time.Why bởi vì you want so many oranges?I _________ make an orange juice.Oh! I haven’t got enough money khổng lồ pay!Don’t worry. I _________ lover you some.We need one more player._________ you play with us tomorrow?Why are you switching on the TV?I _________ watch a football match.

Xem thêm: Hình Ảnh Bệnh Lupus Ban Đỏ Dạng Đĩa, Hình Ảnh Của Lupus Toàn Thân Cấp Tính

Bài 2: Choose the correct answer

I feel dreadful; I ____ be siông chồng.am going towillboth (cả 2 các sử dụng được)Tonight, I ____ stay in- I’ve rented a video.am going towillbothIf you have any problems, don’t worry; I ____ help you.am going towillbothI completely forgot about it. Give me a moment; I ____ vì it now.am going towillbothLook at those clouds- it ____ rain any minute now.is going towillbothThe weather forecast says it ____ snow tomorrow.is going towillbothThat’s the phone- I ____ answer it.am going towillbothThanks for the offer, but I’m OK; Shane ____ help me.is going towillbothWhere are you going?I am going lớn see a friover.I’ll see a friover.Tea or coffee?I’m going lớn have tea, please.I’ll have sầu tea, please.

Bài 3: Complete the sentences using Will or Be going lớn in its correct form

Philipp __________ 15 next Wednesday. (lớn be)They __________ a new computer. (to lớn get)I think my mother __________ this CD. (to lớn like)Paul’s sister __________ a baby. (lớn have)They __________ at about 4 in the afternoon. (lớn arrive)Just a moment. I __________ you with the bags. (khổng lồ help)In 2025 people __________ more hybrid cars. (to buy)Marvin __________ a party next week. (khổng lồ throw)We __________ to lớn Venice in June. (to lớn fly)Look at the clouds! It __________ soon. (lớn rain)

Bài 4: Choose the correct answer