Câu 359725: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E = 6V, r = 1Ω, R1 = 0,8Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính hiệu điện thế hai cực của nguồn điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở: 

*
 
Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e=6v

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \frac{E}{{r + {R_N}}}\)

Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện: U = E – I.r

Hiệu điện thế hai đầu điện trở: UR = I.R


Giải chi tiết:

Tóm tắt:

E = 6V; r = 1Ω; R1 = 0,8Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.

Tìm Ung; URi

Giải:

Sơ đồ mạch ngoài: R1 nt (R2 //R3).

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch:

\(I = \frac{E}{{r + {R_N}}} = \frac{6}{{1 + 0,8 + \frac{{2.3}}{{2 + 3}}}} = 2A\)

Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện:

\({U_{ng}} = E--I.r = 6--1.2 = 4V\)

Hiệu điện thế hai đầu R1là: \({U_1} = I.{R_1} = 2.0,8 = 1,6{\rm{ }}V\)

Hiệu điện thế hai đầu R2 và R3là:

\({U_2} = {U_3} = 4--1,6 = 2,4V\)

Đáp án: Ung = 4V; U1 = 1,6V ; U2 = U3 = 2,4V.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Top 8 Vở Bài Tập Toán Lớp 6 (Tập Một), Top 8 Vở Bài Tập Toán Lớp 6

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát