Đề soát sổ 15 phút Tân oán 9 Cmùi hương 1 Đại Số (Đề 9)

Đề 9:

Câu 1: Căn uống bậc hai số học tập của 25 là:

A. 5 B. – 5 C. ±5 D. 225

Câu 2: So sánh 9 cùng √79, ta tất cả Tóm lại sau:

A.9 √79 D. Không đối chiếu được

Câu 3: Biểu thức 

*
 khẳng định khi:

 

*

Câu 4: Giá trị của x để  là:

A.13 B.14 C.1 D.4

Câu 5: Biểu thức  bởi :

A.1 + x2 B.-(1 + x2 ) C.±(1 + x2 ) D. Kết quả khác

Câu 6: Biết √(x2 ) = 13 thì x bằng:

A.13 B.169 C.±169 D.±13

Câu 7: Biểu thức

*
bằng:

A.√8 B.-√2 C.-2√2 D.-2

Câu 8: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.12√6 B.6 C.√30 D.3

Câu 9: Với a Câu 10: Nếu x thỏa mãn ĐK

*
thì x dìm quý giá là:

A.0 B.6 C.9 D.36

Đáp án cùng thang điểm

Bài 1:

1. A

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 9 chương 1

7.C

8. B

9.A

10.D

Câu 2: Ta có 9 = √81

81 √79

Chọn lời giải C

Câu 3: Biểu thức √(5 - 2x) khẳng định khi:

5 - 2x ≥ 0 ⇔ 2x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5/2

Chọn lời giải B

Câu 4: ⇔ 2x + 1 = 9 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

Chọn câu trả lời D

Câu 5: Do 1 + x2 > 1 ∀x nên  = 1 + x2

Chọn giải đáp A

Câu 6: √(x2 ) = 13 ⇔ |x| = 13 ⇔ x = ±13

Chọn câu trả lời D

Câu 7:

 

*

Chọn lời giải C

Câu 8:

*

= |3 - √6| + |3 + √6|

= 3 - √6 + 3 + √6

= 6

Chọn lời giải B

Câu 9: Với a > 1, ta có

*

Chọn giải đáp A

Câu 10:

*

⇔ 3 + √x = 9 ⇔ √x = 6 ⇔ x = 36

Chọn câu trả lời D

Xem toàn bộ: Đề soát sổ 15 phút Toán thù 9 Chương thơm 1 Đại số


Tải về
Tđam mê khảo những bài học không giống
Loạt bài Lớp 9 hay duy nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tư liệu, giải thuật miễn tầm giá.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*Xem thêm: Soạn Địa 11 Bài 11 Tiết 4 Địa 11 Bài 11 Tiết 4 (Ngắn Nhất): Thực Hành

Đặt câu hỏi