Bạn đang xem: Dung dịch là gì lớp 5

*
4 trang
*
van.nhut
*
16502
*
26Download
Quý khách hàng đang coi tư liệu "Giáo án Lớp 5 - Môn Khoa học tập - Tiết 37: Dung dịch", nhằm tải tài liệu nơi bắt đầu về thứ các bạn cliông xã vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Soạn Bài Trau Dồi Vốn Từ (Chi Tiết), Soạn Bài Trau Dồi Vốn Từ

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤPhường TỈNHNĂM HỌC 2010- 2011Giáo viên dự thi: Nguyễn Thị DuyênĐơn vị: Trường tè học tập Lương Thế VinhHuyện Đăk SongMôn: KHOA HOÏC: (Tieát 37)DUNG DÒCH.I. Muïc tieâu: - Nêu được một vài ví dụ về dung dịch .- Biết tách các hóa học thoát ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất .- Giáo dục học viên biết áp dụng bài học trong cuộc sống thường ngày.II. Chuaån bò: Hình veõ trong SGK trang 68, 69.Moät không nhiều ñöôøng (hoaëc muoái), nöôùc soâi ñeå nguoäi, moät li (coác) thuyû tinh, thìa nhoû coù caùn daøi, nước rét, đĩa.III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH1. Khôûi ñoäng: (1 phút)2. Baøi cuõ: Hoãn hôïp. ( 5 phút)Hỗn vừa lòng là gì? Lấy ví dụ minc họa.Em biết những cách làm sao để bóc những hóa học trong một lếu láo hợp? Muốn nắn tách mèo khỏi các thành phần hỗn hợp cát với sỏi ta cần sử dụng giải pháp nào?Giáo viên dìm xét ăn điểm.Giáo viên dìm xét bài cũ.3.Baøi môùi: a. Giới thiệu bài: Có đông đảo hóa học lỏng hòa hợp với nhau nhưng mà không còn không thay đổi tính chất của hóa học thành phần. Hôm nay bọn họ đang tò mò về rất nhiều chất như thế qua bài xích hỗn hợp.Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh “Taïo ra moät dung dòch”. ( 15 phút)* HS bieát caùch taïo ra moät dung dòch, keå teân moät soá dung dòch.- Gv phân tách nhóm bỗng dưng theo số.- Gv hướng dẫn học sinh các bước thực hiện.Cho HS laøm vieäc theo nhoùm rồi ghi kết quả thực hành mẫu mã báo cáo.- Giáo viên Điện thoại tư vấn học viên báo cáo.- Giáo viên chốt lại với nêu câu trả lời đúngTên và Điểm lưu ý của từng hóa học tạo ra dung dịch.Tên dung dịch cùng đặc điểm của hỗn hợp.- Đường: Thể rắn, hạt bé dại, vị ngọt.( Muối: Thể rắn, hạt nhỏ dại, vị mặn)- Nước: Thể lỏng, không mùi, không vị.- Tên dung dịch: Nước đường( nước muối)- Đặc điểm: Có vị ngọt của đường ( vị mặn của muối)Thaûo luaän caùc caâu hoûi:Ñeå taïo ra dung dòch caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì?Dung dòch laø gì?- Keå teân moät soá dung dòch khaùc maø baïn bieát.- Trò chơi: Tiếp sức.- Cách chơi: Gồm hai nhóm chơi mỗi nhóm ba em theo thứ tự lên viết thương hiệu một vài dung dịch.- Giáo viên Kết luận :Keát luaän: Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng vôùi chaát hoaø tan vào noù.VD : nöôùc chaám, röôïu hoa quaû.v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. ( 10 phút)* HS neâu ñöôïc caùch taùch caùc chaát trong dung dòch.- Tổ chức học sinh thao tác theo đội.Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát trong dung dòch?Trong thöïc teá ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp chöng caát ñeà laøm gì?Hoạt cồn 3: Trò chơi: Đố bạn. ( 2 phút)Học sinc đố nhau những câu hỏi trong sách giáo khoa.Để cung ứng ra nước cất sử dụng vào y tế bạn ta áp dụng phương pháp nào?Để cung ứng muối hạt trường đoản cú nước hải dương fan ta đẫ có tác dụng phương pháp nào?4 Cuûng coá. ( 5 phút)- Làm bài tập trắc nghiệm chọn đáp án đúng:1. Muốn tạo nên một dung dịch cần:a. Hai chất rắn pha trộn với nhau.b. Chất lỏng trộn lẫn cùng với hóa học rắn ko hòa tan cùng với chất lỏng.c. Hỗn đúng theo hóa học lỏng cùng với hóa học rắn bị phối hợp với phân bổ phần đa hoặc hỗn hợp hóa học lỏng cùng với chất lỏng phối hợp với nhau.2. cũng có thể bóc tách các chất thoát khỏi hỗn hợp bằng phương pháp nào?a. làm lắng.b. Chưng chứa.c. Lọc.3. Hỗn hợp nào bên dưới đấy là dung dịch:a. Nước lẫn sỏi.b. Nước lẫn dầu ăn.c. Nước chanh khô.- Giáo viên dìm xét nêu câu trả lời đúng: 1- c, 2- b, 3- c.- Giáo viên chốt lại văn bản bài- So sánh dung dịch với tất cả hổn hợp.5. Daën doø: ( 1 phút)- Xem laïi baøi + Hoïc ghi nhôù.Chuaån bò: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc.Nhaän xeùt tieát hoïc .HaùtHoïc sinc töï traû lôøi caâu hoûi.Hoïc sinc khaùc nhaän xeùt.- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn:a) Taïo ra moät dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái).Đại diện team báo cáo.Các team khác nhận xét- Để tạo thành một hỗn hợp nên một chất lỏng, tối thiểu một hóa học có thể rã trong hóa học lỏng kia.- Hỗn đúng theo hóa học lỏng với hóa học rắn bị hòa hợp và phân bổ hầu như hoặc hỗn hợp hóa học lỏng cùng với hóa học lỏng hòa tan vào nhau được hotline là dung dịch.- Học sinc chơi game.- Ví dụ: Dung dòch nöôùc vaø xaø phoøng, dung dòch giaám vaø ñöôøng hoaëc giaám vaø muoái,- Học sinc trao đổi đội.-Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thöïc haønh ôû trang 69 SGK.Döï ñoaùn keát quaû thí nghieäm.Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû.Ta hoàn toàn có thể bóc những hóa học vào dung dịch bằng phương pháp bác bỏ cất.-Taïo ra nöôùc caát.+ Người ta sử dụng phương thức bác bỏ đựng.+ Người ta dẫn nước muối trường đoản cú biển khơi vào đồng rồi ptương đối nắng nóng. Dưới ảnh hưởng tác động của sức nóng mặt ttránh, khá nước bốc lên còn lại muối bột sống đồng.- Học sinch có tác dụng bài bác bằng cách chọn thẻ.