Giải bài bác tập trang 22 bài xích 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối bột. Phản ứng trao đổi ion trong hỗn hợp các chất năng lượng điện li Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình năng lượng điện li của những hóa học sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11


Bài 1 trang 22 sgk Hóa học tập 11

Viết pmùi hương trình năng lượng điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương thơm trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li hình dạng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li vẻ bên ngoài axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk Hóa học tập 11

Một hỗn hợp có = 0,01 OM. Tính với pH của dung dịch. Môi ngôi trường của dung dịch này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho biết thêm màu sắc của quỳ tím vào dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 với = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk Hóa học 11

Một dung dịch tất cả pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của những ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho thấy thêm màu sắc của phenolphtalein trong dung chất dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M với = 1,0.10-5M.

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein gồm color hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk Hóa học 11

Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn gàng của các phản ứng (giả dụ có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương thơm trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) Không bao gồm phương trình ion rút ít gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk Hóa học 11

Phản ứng đàm phán ion vào hỗn hợp những hóa học điện li chỉ xẩy ra khi

A. Các hóa học phản nghịch ứng yêu cầu là gần như chất dễ dàng tan.

B. Các hóa học phản nghịch ứng yêu cầu là phần nhiều hóa học điện li táo tợn.

C. Một số ion trong dung dịch phối hợp được cùng nhau làm cho giảm nồng độ ion của chúng

D. Phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số ion trong dung dịch phối hợp được cùng nhau làm sút độ đậm đặc ion của bọn chúng.

Bài 6 trang 23 sgk Hóa học tập 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tạo ra thành trong hỗn hợp bởi cặp hóa học làm sao tiếp sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Bảng Cân Nặng Đạt Chuẩn Của Thai Nhi Êu Và Bảng Cân Nặng Chuẩn Của Thai Nhi

Bài 7 trang 23 sgk Hóa học 11

Viết phương trình hoá học tập (bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của bội phản ứng dàn xếp ion trong hỗn hợp chế tác thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).