Nếu hàng tất cả rộng nhì số thì tính công không nên là a-a sau đó duyệt y cả mảng giả dụ tất cả số làm sao vi phạm luật quy quy định của cung cấp số cộng a khác a+d thì Kết luận luôn ko là cấp số cùng.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11 trang 79

Bạn vẫn xem: Giải bài bác tập tin học tập lớp 11 sgk trang 79

Nếu mang đến cuối hàng nhưng không tồn tại số nào vi phạm thì Tóm lại là cấp cho số cộng.

program csc;uses crt;var a:array of integer; i,n,d:integer; t:boolean;beginclrscr;write("nhap so phan tu cua day ");readln(n);for i:=1 to lớn n dobeginwrite("a=");readln(a);end;if n2thenwrite("la cap so cong ")elsebegind:=a-a;t:=true;for i:=3 to n doif aa+dthen begint:=false;break;end;if tthenwrite("la cap so cong")elsewrite("khong pnhị cap so cong ");end;readkey;over.Kết quả:

Trường hợp là cấp cho số cộng:


*

Trường vừa lòng ko là cung cấp số cộng:


*

Câu trả lời này còn có bổ ích không?

0 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 6 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Viết lịch trình nhập từ bỏ bàn phím số nguyên ổn dương N (N ≤100) và hàng A tất cả N số nguyên A1, A2 ...AN có mức giá trị hoàn hảo ko lớn hơn 1000. Hãy đưa ra phần lớn thông tin sau:

a) Số lượng số chẵn cùng con số số lẻ

b) số lượng số nguim tố trong dãy

Câu 2:

Bài 10 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Viết công tác nhập từ keyboard xâu kí từ bỏ S có độ dài không quá 100. Hãy cho thấy thêm gồm từng nào chữ số xuất hiện vào xâu S. Thông báo hiệu quả ra màn hình.

Xem thêm: Những Biểu Hiện Lên Đỉnh Của Đàn Ông Mà Chị Em Cần Biết, Dấu Hiệu Nhận Biết Đàn Ông Lên Đỉnh

Câu 3:

Bài 4 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Tyêu thích chiếu mang đến bộ phận của mảng bằng phương pháp nào?

Câu 4:

Bài 7 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): ): Dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 cùng với N ≥ 2

Viết lịch trình nhập từ bỏ keyboard số nguim dương N với giới thiệu màn hình hiển thị số hạng sản phẩm công nghệ N của dãy Phi-bo-na-xi. Cmùi hương trình của người tiêu dùng triển khai với mức giá trị lớn số 1 của N là bao nhiêu?

Câu 5:

Bài 8 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Cmùi hương trình sau tiến hành phần đông gì?

Cmùi hương trình sau đây tiến hành phần lớn gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ("Nhap N= ?");readln(N); for i:= 1 khổng lồ N dofor 0 to lớn N-1 dobeginwrite("A )over,for i:= 1 lớn N dofor j:= 1 lớn N-1 dobeginC:= A;A := AA := C;end;for i:=1 lớn N do beginfor j : =1 khổng lồ N— 1 bởi write (A : 5 : 2 , " ");writelnend;End.

Câu 6:

Bài 1 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Tại sao mảng là hình dáng dữ liệu bao gồm cấu trúc?

Câu 7:

Bài 3 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Các bộ phận của mảng rất có thể có những đẳng cấp gì?

Câu 8:

Bài 2 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Tại sao đề xuất knhì báo size của mảng?

Câu 9:

Câu 10:

Bài 9 (trang 80 sgk Tin học tập lớp 11): Cho mảng hai phía kích thước nxm cùng với những thành phần là hầu như số ngulặng. Tìm trong những cái thành phần lớn số 1 rồi đổi địa điểm nó cùng với bộ phận có chỉ số loại bởi chỉ số cột.

program Diag;uses crt;VarN,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;A:array of integer;beginclrscr;write("nhap N nho hon 15:");readln(N);for i:=1 to lớn N dofor j:=1 to lớn N dobeginwrite("a=");readln(a);end;for i:=1 to lớn N dobeginMax:=A;Ind:=1;for j:=2 lớn N doif A> Max thenbeginMax:=A;Ind:=j;end;vsp:=A;A:=Max;A:=vsp;end;for i:=1 to N dobeginwriteln;for j:=1 to lớn N bởi write(a:3);end;writelnreadkey;end. Hỏi bài