Giải bài bác tập trang 99, 100 bài xích 1 hai góc đối đỉnh Sách Bài Tập Tân oán lớp 7 tập 1. Câu 1: Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc như thế nào đối đỉnh? Cặp góc như thế nào ko đối đỉnh? Vì sao?...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7


Câu 1 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào ko đối đỉnh? Vì sao?

Giải

Hình a không hẳn là 2 góc đối đỉnh vì chưng cạnh góc này không phải là tia đối cạnh góc tê.

Hình b là 2 góc đối đỉnh vày cạnh góc này là tia đối cạnh góc cơ.

Hình c không phải là hai góc đối đỉnh vày chúng ko phổ biến đỉnh.

Hình d là nhị góc đối đỉnh vì chưng mỗi cạnh góc này là tia đối cạnh góc tê.

Hình e không hẳn là hai góc đối vày cạnh góc này chưa hẳn là tia đối cạnh góc cơ. 

 

Câu 2 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán thù lớp 7 tập 1

a) Vẽ hai đường trực tiếp giảm nhau. Đặt thương hiệu cho các góc chế tác thành.

b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

c) Viết tên các góc bằng nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

b) Góc xOy với x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh.

Góc xOy’ với yOx’ là cặp góc đối đỉnh.

c) (widehat xOy = widehat x"Oy";widehat xOy" = widehat myOx";widehat mxOx" = widehat y mOy" = 180^circ )

 

Câu 3 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán thù lớp 7 tập 1

a) Vẽ góc xAy bao gồm số đo bởi (50^circ ).

b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy.

c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy.

d) Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

Giải

a) Vẽ (widehat xAy = 50^circ )

b) Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Tia Ay’ là tia đối của tia Ay.

Góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy

c) Hình vẽ trên.

d) Vì (widehat xAt) cùng (widehat x"At") là cặp góc đối đỉnh yêu cầu (widehat xAt = widehat x"At")

(widehat tAy = widehat t"Ay") suy ra (widehat x"At" = widehat t"Ay")

Vậy At’ là tia phân giác của góc (widehat x"Ay")

e) Tên 5 cặp góc đối đỉnh là: (widehat xAy) với (widehat x"Ay"); (widehat xAy") với (widehat yAx"); (widehat xAt) và (widehat x"At"); (widehat tAy) và (widehat t"Ay"); (widehat tAy") và (widehat yAt").

Câu 4 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ đường tròn trung tâm O bán kính 2cm.

b) Vẽ góc AOB gồm số đo bởi (60^circ ). Hai điểm A, B ở trên phố tròn (O; 2cm).

c) Vẽ góc BOC có số đo bởi (60^circ ). Điểm C ở trong mặt đường tròn (O; 2cm).

d) Vẽ những tía OA’, OB’, OC’ thứu tự là tia đối của những tia OA, OB, OC. Các điểm A’; B’; C’ thuộc con đường tròn (O; 2cm).

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

Xem thêm: Top 10 Dung Dịch Về Sinh Phụ Nữ, Những Sai Lầm Khi Chọn Dung Dịch Vệ Sinh Vùng Kín

g) Viết thương hiệu năm cặp góc đều bằng nhau mà ko đối đỉnh.

Giải

a, b, c, d. Hình vẽ:

e) Tên 5 cặp góc đối đỉnh:

(widehat AOB) cùng (widehat A"OB"); (widehat BOC) và (widehat B"OC");

(widehat AOC) cùng (widehat A"OC"); (widehat AOB") và (widehat BOA");

(widehat AOC") với (widehat A"OC)

g) Vì (widehat AOB + widehat BOC + widehat COA = 180^circ ) (Kề bù)

( Rightarrow widehat COA" = 180^circ - 60^circ - 60^circ = 60^circ )

Tên 5 cặp góc bằng nhau không đối đỉnh:

(eqalign và widehat AOB = widehat BOC = 60^circ ;widehat BOC + widehat COA" = 60^circ cr và widehat AOB = widehat COA" = 60^circ ;widehat A"OB" = widehat B"OC" = 60^circ cr và widehat AO mA" = widehat BOB" = 180^circ cr )