Giải bài tập trang 44 bài xích 6 không nên số của phép đo những đại lượng vật dụng lý SGK Vật lí 10. Câu 1: Dùng một đồng hồ đeo tay đo thời hạn gồm độ phân chia nhỏ tuổi tuyệt nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi thoải mái của một thiết bị bước đầu tự điểm A (vA = 0) tới điểm B...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10


Bài 1 trang 44 sgk Vật lí 10

Dùng một đồng hồ đeo tay đo thời hạn tất cả độ phân tách nhỏ tuổi tốt nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một thứ ban đầu tự điểm A (vA = 0) đến điểm B, tác dụng đến vào Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời hạn rơi trung bình, không đúng số bất chợt, không nên số công cụ với sai số phnghiền đo thời gian: Phxay đo này trực tiếp tốt gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì hiệu quả đo bởi bao nhiêu?

Bảng 7.1

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

0,405

 

 

7

0,402

 

 

Trung bình

 

 

 

Trả lời:

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

 

2

0,399

0,005

 

3

0,408

0,004

 

4

0,410

0,006

 

5

0,406

0,002

 

6

0,405

0,001

 

7

0,402

0,002

 

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Thời gian rơi trung bình ( art) = 0,404s

Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

Kết quả: t = ( art) + ∆t = 0,404 ± 0,005 s

Đây là phxay đo thẳng.

Nếu chỉ đo bố lần: (n = 1, 2, 3) thì công dụng đo cần mang không nên số cực lớn.

t = ( art) ± ∆t

Với ( art) = ( frac0,398+0,399+0,4083) ≈ 0,402

 ∆t = 0,006s

=> t = 0,402 ± 0,006s.

Bài 2 trang 44 sgk Vật lí 10

2. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa nhị điểm A,B đều cho một quý hiếm giống hệt bằng 798milimet. Tính không nên số phnghiền đo này và viết hiệu quả đo.

Trả lời:

Sai số của phnghiền đo khoảng cách thân nhị điểm AB được Đánh Giá vày không nên số lao lý, lấy ∆S = 1mm

Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm

Bài 3 trang 44 sgk Vật lí 10

3. Cho bí quyết tính vận tốc trên B:

v = ( frac2st) và vận tốc rơi tự do: g = ( frac2st^2).

Dựa vào những công dụng đo ở trên và những phép tắc tính sai số đại lượng đo con gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các hiệu quả cuối cùng.

Xem thêm: Đau Bụng Tiêu Chảy Kéo Dài Có Nguy Hiểm Không? Tiêu Chảy Thường Xuyên

Trả lời:

Áp dụng công thức tính không nên số tỉ đối

δv = ( fracDelta varv) = ( fracDelta SarS) + ( fracDelta tart) = ( frac1798) + ( frac0,0050,404) = 0,014

δg = ( fracDelta gg) = ( fracDelta SS) + ( frac2Delta tart) = ( frac1798) +2. ( frac0,0050,404) = 0,026

( arv) = ( frac2arSart) = 2.( frac0,7980,404) = 3,95 m/s

∆v = ( arv).δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v = ( arv) ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà ( arg) = ( frac2arSart^2) = ( frac2.0,798(0,404)^2) = 9,78 m/s2.