Bài 45, 46, 47 trang 59 SBT Tân oán 9 Tập 2

Bài 45 trang 59 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 2: Giải những phương thơm trình:

a. (x+2)2 -3x -5 =(1 –x)(1 +x)

b. (x -1)3 +2x=x3– x2 – 2x +1

c. x(x2 -6 ) – (x – 2)2 = (x +1)3

d. (x +5)2 + (x -2)2 + (x +7)(x -7) = 12x -23

Lời giải:

a)Ta có: (x+2)2 -3x -5 = (1 –x)(1 +x)

⇔ x2 + 4x +4 -3x -5 =1 – x2

⇔ 2x2 +x -2 =0

Δ = 12 -4.2.(-2) =1 +16 =17 > 0

√Δ = √17

b)Ta có: (x -1)3 +2x=x3 – x2 – 2x +1

⇔ x3 – 3x2 +3x -1+2x =x3 – x2 -2x +1

⇔ 2x2 – 7x +2 =0

Δ = (-7)2 -4.2.2 = 49 - 16 = 33 > 0

√Δ = √33

c)Ta có: x(x2 -6 ) – (x – 2)2 = (x +1)3

⇔ x3 – 6x – x2 +4x -4 =x3 + 3x2 +3x +1

⇔ 4x2 +5x +5 =0

Δ = 52 -4.4.5 = 25 - 80 = -55 2 + (x -2)2 + (x +7)(x -7) = 12x -23

⇔ x2 +10x + 25 +x2 -4x +4 +x2 -49 = 12x -23

⇔ x2 +10x+25 +x2 -4x +4 +x2 -49 -12x +23 =0

⇔ 3x2 -6x + 3 =0

⇔ x2 -2x +1 =0

Δ’ = (-1)2 -1.1 = solo =0

Vậy pmùi hương trình đang mang lại gồm nghiệm kép: x1 = x2 =1

Bài 46 trang 59 Sách bài xích tập Tân oán 9 Tập 2: Giải những phương thơm trình:

Lời giải:

a. Điều khiếu nại : x ≠ ± 1

Ta có: ⇔ 12(x +1) – 8(x -1) = (x +1)(x -1)

⇔ 12x +12 -8x +8 = x2 -1 ⇔ x2 -4x -21 =0

Δ’ = (-2)2 -1.(-21) = 4 + 21=25 > 0

√Δ" =√25 =5

Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu ĐK bài toán

Vậy nghiệm của pmùi hương trình là x =7 cùng x =-3

b. Điều khiếu nại : x ≠3 với x ≠ 1

Ta có: ⇔ 16(1 – x) +30(x -3) =3(x -3)(1 –x)

⇔ 16 – 16x +30x -90 =3x -3x2 -9 +9x

⇔ 3x2 +2x -65 =0

Δ’ = 12 -3.(-65) = 1 + 195=196 > 0

√Δ" =√196 =14

Giá trị của x vừa lòng ĐK bài xích toán

Vậy nghiệm của phương thơm trình là x =133 và x =-3

c.Điều kiện : x≠3 cùng x ≠ -2

Ta có: ⇔ x2 -3x +5 = x+2 ⇔ x2 -4x +3 =0

Phương thơm trình x2 -4x +3 = 0 tất cả a = 1 ,b = -4 , c = 3

Suy ra : a + b + c = 0

Ta bao gồm nghiệm x1 =1 , x2 =3 (loại)

Vậy nghiệm của pmùi hương trình là x =1

d.


Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 9 tập 2


Xem thêm: Quan Hệ Dùng Bao Cao Su Có An Toàn Không? Dùng Bao Cao Su Có An Toàn Không

Điều khiếu nại : x≠2 và x ≠ -4

Ta có: ⇔ 2x(x +4) –x(x -2) = 8x +8

⇔ 2x2 +8x –x2 +2x =8x +8

⇔ x2 +2x -8 =0

Δ’ = 12 -1(-8) = 1 +8=9 > 0

√Δ" =√9 =3

Cả hai quý giá của x hầu như không thỏa mãn ĐK bài toán

Vậy phương thơm trình đang cho vô nghiệm

e.Điều khiếu nại : x≠1

Ta có:

⇔ x3+7x2 +6x -30 = (x2 –x +16)(x -1)

⇔ x3+7x2 +6x -30 = x3 – x2 – x2 +x +16x -16

⇔ 9x2 -11x -14 =0

Δ = (-11)2 -4.9.(-14) =121 +504 =625 > 0

√Δ =√625 =25

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài xích toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =-79 với x =2

f. Điều khiếu nại : x≠ ± 1

ta có:

⇔ x2 +9x -1 =17x -17 ⇔ x2 -8x +16 =0

Δ’ = (-4)2 – 1.16=16 -16 =0

Pmùi hương trình tất cả nghiệm kxay :x1 =x2 =4

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài xích toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =4

Bài 47 trang 59 Sách bài xích tập Tân oán 9 Tập 2: Giải những phương trình sau bằng cách đem về phương thơm trình tích