Giải SBT tân oán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức cần sử dụng hằng đẳng thức không thiếu thốn hỗ trợ các em học viên củng nuốm kỹ năng và kiến thức với hiểu rõ cách thức giải các dạng bài xích tập vào sách bài tập

Lời giải toán thù lớp 8 sách bài tập tập 1 bài bác 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp cần sử dụng hằng đẳng thức tất cả những bài xích giải khớp ứng với bài học trong sách giúp cho các bạn học viên ôn tập với củng rứa thêm các dạng bài xích tập, tập luyện năng lực giải môn Toán:

Giải bài bác 26 trang 9 SBT Tân oán lớp 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. x2 – 9

b. 4x2 – 25

c. x6 – y6

Lời giải:

a. x2 – 9 = x2 – 32 = (x + 3)(x – 3)

b. 4x2 – 25 = (2x)2 – 52 = (2x + 5)(2x – 5)

c. x6 – y6 = (x3)2 – (y3)2 = (x3 + y3)(x3 – y3)

= (x + y)(x2 – xy + y)(x – y)(x2 + xy + y2)

Giải bài 27 SBT Toán lớp 8 trang 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 9x2 + 6xy + y2

b. 6x – 9 – x2

c. x2 + 4y2 + 4xy

Lời giải:

a. 9x2 + 6xy + y2 = (3x)2 + 2.(3x)y + y2 = (3x + y)2

b. 6x – 9 – x2 = - (x2 – 2.x.3 + 32) = - (x – 3)2

c. x2 + 4y2 + 4xy = x2 + 2.x.(2y) + (2y)2 = (x + 2y)2

Giải bài xích 28 SBT trang 9 Tập 1 Toán thù lớp 8

Phân tích thành nhân tử:

a. (x + y)2 – (x – y)2

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2

c. x3 + y3 + z3 – 3xyz

Lời giải:

a. (x + y)2 – (x – y)2 = <(x + y) + (x – y)><(x + y) – (x – y)>

= (x + y + x – y)(x + y – x + y) = 2x.2y = 4xy

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2 = <(3x + 1) + (x +1)><(3x + 1) – (x + 1)>

= (3x + 1 + x + 1)(3x + 1 – x – 1)

= (4x + 2).2x = 2( 2x + 1).2x

= 4x(2x + 1)

c. x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz

= < (x +y)3 + z3> - < 3xy.(x+ y) + 3xyz>

= <(x + y)3 + z3> – 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)<(x + y)2 – (x + y)z + z2> – 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)(x2 + 2xy + y2 – xz – yz + z2 – 3xy)

= (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – xz - yz)

Giải bài 29 SBT trang 9 Tân oán lớp 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 252 – 152

b. 872 + 732 – 272 - 132

Lời giải:

a. 252 – 152 = (25 + 15)(25 – 15) = 40.10 = 400

b. 872 + 732 – 272 - 132 = (872 – 132) + (732 – 272)

= (87 + 13)(87 – 13) + (73 + 27)(73 – 27)

= 100.74 + 100.46 = 100(74 + 46) = 100.1trăng tròn = 12000

Giải bài xích 30 SBT Toán lớp 8 trang 9 Tập 1 

Tìm x biết :

a. x3 - 0,25x = 0

b. x2 - 10x = -25

Lời giải:

a. x3 – 0,25x = 0

⇔x(x2 - 0,25) = 0

⇔ x(x2 - 0,52) = 0

⇔ x(x + 0,5)(x – 0,5) = 0

+) x + 0,5 = 0 ⇔ x= - 0,5

+) x - 0,5 = 0 ⇔ x = 0,5

Vậy x= 0, x= - 0,5; x= 0,5

b. x2 - 10x = -25

⇔ x2 –10x + 25 = 0

⇔ x2 – 2.x.5 + 52 = 0

⇔ (x – 5)2 = 0

⇔ x – 5 = 0 ⇔ x = 5

Giải bài tập té sung trang 9 SBT Tân oán lớp 8 Tập 1: 

1. Phân tích nhiều thức 4x2 − 9y2 thành nhân tử ta tất cả kết quả:

(A) (2x - 3y)2;

(B) (2x − 4,5y)(2x + 4,5y);

(C) (4x − 9y)(4x + 9y);

(D) (2x − 3y)(2x + 3y).

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1

Hãy lựa chọn tác dụng đúng.

Lời giải:

Chọn D.

Xem thêm: Bất Ngờ Với 7 Công Dụng Mà Củ Tam Thất: Công Dụng Gì? Tác Dụng Chữa Bệnh Của Tam Thất

(2x − 3y)(2x + 3y)

2. Tìm x, biết:

a) 4x2 − 4x = −1

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

Lời giải:

a) 4x2 − 4x = −1

4x2 − 4x + 1 = 0

(2x-1)2 = 0

2x – 1 = 0

x = 1/2

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

(2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.(2x).12 + 13 = 0

(2x + 1)3 = 0

2x + 1 = 0

x = (-1)/2

CLICK NGAY vào TẢI VỀ tiếp sau đây để download lý giải giải bài xích Tân oán lớp 8 Sách bài tập trang 9 tập 1 tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn giá tiền.