Giải Toán lớp 6 Bài 7: Quan hệ chia hết tính chất chia hết sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 34 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 7: Quan hệ chia hết tính chất chia hết. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Toán 6 Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Giải Toán 6 Cánh Diều Quan hệ chia hếtGiải Toán 6 Cánh Diều Tính chất chia hếtGiải Toán 6 trang 34 phần Bài tập

1. Khái niệm về chia hết

Luyện tập vận dụng 1

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Đáp án

Ví dụ: ngày 21 tháng 7

Một ước của 21 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28

2. Cách tìm bội và ước của một số


Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Thực hiện các phép tính: 9 . 10; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hãy chỉ ra bảy bội của 9

Đáp án

a) 9 . 0 = 0; 9 . 1 = 9; 9 . 2 = 18; 9 . 3 = 27; 9 . 4 = 36; 9 . 5 = 45; 9 . 6 = 54

b) Bảy bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Và Cân Nặng Của Trẻ 7 Tháng Tuổi, Chiều Cao Và Cân Nặng Của Trẻ 7 Tháng Tuổi

Đáp án

a) Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 31

a) Tìm số thích hợp ở dấu ?:

8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?);

8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?);

8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?);

8 : 4 = ?; 8 : 8 = ?

b) Hãy chỉ ra các ước của 8

Đáp án

a) 8 : 1 = 8; 8 : 5 = 1 (dư 3);

8 : 2 = 4; 8 : 6 = 1 (dư 2);

8 : 3 = 2 (dư 2); 8 : 7 = 7 (dư 1);

8 : 4 = 2; 8 : 8 = 1

b) Các ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 32

Tìm các ước của 25

Đáp án: Các ước của 25 là: 1; 5; 25

Giải Toán 6 Cánh Diều Tính chất chia hết

1. Tính chất chia hêt của một tổng

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
6??(? + ?) : 6 = ?
9??(?+ ? ) : 9 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
67854(78 + 54) : 6 = 22
945108(45 + 108 ) : 9 = 17

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 32

Không tính tổng, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

Đáp án

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5 vì các số hạng của tổng đều chia hết cho 5

2. Tính chất chia hết của một hiệu

Hoạt động 5 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
8??(? - ?) : 8 = ?
11??(? - ?) : 11 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b chia hết cho m Thực hiện phép chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
84816(48 - 16) : 8 = 4
115522(55 - 22) : 11 = 3

3. Tính chất chia hết của một tích

Hoạt động 6 Toán lớp 6 trang 33

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết cho m Số b tùy ý Thực hiện phép chia (a . b) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10??(? . ?) : 10 = ?
15??(? . ?) : 15 = ?

Đáp án

m Số a chia hết cho m Số b tùy ý Thực hiện phép chia (a . b) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10507(50 . 7) : 10 = 35
15753(75 . 3) : 15 = 15

Luyện tập vận dụng 6 Toán lớp 6 trang 33

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6