Phần trung tâm kỹ năng và kiến thức về kiểu cách phạt âm của "j" và "ch" vào tiếng Anh, cũng nhu ôn tập về các dạng động từ ngulặng thể. Bài viết cung ứng các từ bỏ vựng với kết cấu buộc phải xem xét cũng tương tự lí giải giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

calm (a) điềm tĩnhconstancy (n) <"kɔnstənsi>sự kiên địnhgossip (v) <"gɔsip>ngồi lê song máchpersonality (n) <,pə:sə"næləti>tích biện pháp, phẩm chất

II. Cấu trúc bắt buộc lưu ý

be based on (exp) dựa vàoget out of (v) thoát ra khỏi (xe)sense of humour (n) óc hài hướcÂm /dʒ/ vào giờ Anh là 1 phú âm, phạt âm của vần âm “j”Âm /tʃ/ vào giờ Anh là 1 trong prúc âm, phát âm của vần âm “ch”

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Jam: mứtJoke: đùaJanuary:mon MộtDangerous:nguy hPassengerVillage: làngChildren: đứa trẻChangeable: cũng có thể biến hóa đượcCheese: Phô maiMutual: chungChurch: bên thờWhich: Cái nào

Practice reading aloud these sentences

1. Just outside the village, there’s a bridge (Tại ngay lập tức ngoài ngôi buôn bản, bao gồm một cây cầu)2. Jane always enjoys George’s joke (Jane luôn mê say hồ hết câu nghịch của George)3. Two jeeps went over over the edge of the bridge (hai dòng xe jeep đi qua rìa cây cầu)4. Which picture vị you think the child wants lớn chance? (các bạn nghĩ đứa trẻ say đắm đổi bức ảnh nào?)5. Mix the mushrooms, chilli and cheese. (Trộn nấm, ớt và phô mai)6. Do you like French salad và fish and chips? (quý khách có ham mê sa lát với cá với khoai phong rán không?)

2. Grammar:

Exercise 1.Put the words in the correct order lớn make sentences, writing the main verb in the present simple và making the other an infinitive with khổng lồ.

Bạn đang xem: Soạn anh 11: unit 1

1. who something eat want?

—>Who wants something lớn eat?

2. letters I write some have sầu.

—> I have sầu some letters lớn write.

3. delighted hear I be the news.

—> I am/ was deliehted lớn hear the news.

4. my shopping some mother bởi have sầu.

—>My mother has some shopping to do.

5. always much talk have sầu you too about.

—> You always have too much to lớn talk about.

6. lovely see it again you be.

—> It"s lovely to lớn see you again.

7. out cold it go too be.

—> It is/ was too cold to go out.

8. passed exams know happy I be that you have sầu the.

—>I am happy to know that you have passed the exams.

Exercise 2: Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

1. They Slot out of the oto. (The police watched)

—> The police watched them phối out of the car.

2. They allowed hyên ổn lớn write a letter lớn his wife. (They let)

—> They let hyên ổn write a letter to lớn his wife.

3. They talked in the next room. (I heard)

—> I heard them talk in the next room.

4. The customs officer told him to lớn open the briefcase. (The customs officer made)

—> The customs officer made hyên ổn open the briefcase.

5. The mèo jumped through the window. (The boy saw)

—> The boy saw the cat jump through the window.

Xem thêm: Lời Bài Hát Giận Nhau Để Yêu Anh Nhiều Hơn, Giận Nhau Để Yêu Nhau Nhiều Hơn By Lương Bích Hữu

6. Maybe the company will ask hyên ổn khổng lồ pay some extra money. (Do yon think the company will make)

—> Do you think the company will make hyên pay some extra money?

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

—> I felt the animal move sầu towards me.

8. She wants to go for a picnic. (Do you think her parents will let)

—> Do you think that her parents will let her go for a picnic?