Trong phần phát âm, bài học Unit 1 Lớp 12 Home life phần Language Focus khuyên bảo các em nhận thấy biện pháp phát âmchủng loại từ bỏ "s" ở cuối từ. Đối với ngôn từ ngữ pháp, góp những em ghi nhớ lại kỹ năng và kiến thức về những thì đã học: Quá khứ solo, vượt khđọng tiếp diễn cùng ngày nay trả thành.

Bạn đang xem: Language focus


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Pronunciation Language Focus Unit 1

1.2. Grammar Language Focus Unit 1

1.3. Exercise Language Focus Unit 1

a. Language Focus Exercise 1

b. Language Focus Exercise 2

2. Những bài tập minh họa

2.1. những bài tập minc họa số 1

2.2. các bài luyện tập minh họa số 2

3. Bài tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp Language Focus Unit 1


*

The pronunciation of the ending "s" (Cách vạc âm chủng loại từ "s" làm việc cuối từ)

Nguim tắc phân phát âm nlỗi sau: Có 3 phương pháp phát âm đuôi "s"/ "es"/s/ sau âm vô thanh (voiceless consonant): /p/, /f/, /t/, /k/, /θ/Ví dụ: cups /kʌps/, works/wɜ:ks/, laughs/lɑ:fs/,.../iz/ sau rất nhiều âm: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/​​Ví dụ: buses /bʌsiz/, watch/wɔtʃiz/,.../z/ sau âm hữu tkhô cứng (voiced consonant), nguyên lòng cùng những prúc âm: /b/, /v/, /d/, /ð/,/l/, /m/, /n/, /g/, /ŋ​/​Ví dụ: days /deiz/, hills /hilz/, clothes/klouðz/,...Nguim tắc này được áp dụng với mẫu từ bỏ "s" đứng sinh sống cuối danh từ số những, cài đặt bí quyết với rượu cồn từ sinh hoạt ngôi vật dụng ba số không nhiều (tất cả quy tắc).

1.2. Grammar Language Focus Unit 1 Lớp 12


Tense Revision (Ôn tập thì)

Past simple, Past progressive, Present perfect

Tenses (Các thì)Form (Công thức)Signal words (Nhận biết)

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + V-ed(II) + OS + did + not + V(bare infinitive)Did + S + V(bare infinitive)?

yesterday, last week/month/year,

ago, in + time (in the past),...

Past progressive

(Quá khđọng tiếp diễn)

S + was/were + V-ingS + was/were + not + V-ingWas/Were + S + V-ing?

2p.m yesterday, ...

(Thời gian cụ thể trong quá khứ)

Present perfect

(Bây Giờ trả thành)

S+have/has+V-ed(III)S+ have/has + not + V-ed(III)Have/Has + S + V-ed(III)?

for, since,recently, so far, several time,

never, ever, yet....


1.3. Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 12


a. Excercise 1 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân dưới dạng thì phù hợp nhất trong những câu sau)

1.Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.

2.Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have sầu you enjoyed it?

3.This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.

4.Have you given/Did you give Helen my message when you have sầu seen/saw her?

5.Sony, could you say that again? I didn"t listen/haven"t listened khổng lồ you.

6.Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.

7.Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Guide lớn answer

1.Did you see / Have you seenmy bas anywhere? I can’t find it.

2.Hello Peter, are you bachồng from the match?Did you enjoy/Have sầu you enjoyed it?

3.This is the photo of my great grandfather. Hewas/hasbeen married six times.

4.Have sầu you given/Did you giveHelen my message when youhave sầu seen/sawher?

5.Sony, could you say that again? Ididn"t listen/haven"t listenedlớn you.

6.Did you two meet/Have you two metbefore? Laura, this is Peter.

7.Did you meet/Have you metanyone interesting at the party?


b. Excercise 2 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Hãy xác định câu vấn đáp nào A, B hay C thích hợp vào mỗi địa điểm trống)

Dear Lindomain authority,

I am sorry I(1)__________ B___ to for so long, but I (2)_________________ very busy lately. All last month I (3) __________ exams, và I (4) _______________anything else but study for ages, Anyway, I (5)_______________ studying now và I (6)_____________ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___________ my address và (8)__________ in Corydon now. I (9)___________ that I wanted a change form central London because it (10)____________ so expensive sầu. A frikết thúc (11)____________ me about this flat, and I (12)__________ here about two months ago.

When you (13)_______ to lớn England this summer, please visit me. I(14)_________________ here until the middle of August. Then I (15) _____________ on holiday to Scotlvà.

Please write soon.

Margaret.

1.A. don’t write B. haven’t written C. am not writing

2.A. was being B. am C. have sầu been

3.A. had B. was having C. have sầu had

4.A. haven’t done B. don’t do C. wasn’t doing

5.A. stop B. have stopped C. was stopping

6.A. wait B. am waiting C. have waited

7.A. am changing B. have sầu changed C. will change

8.A. will live B. have lived C. live

9.A. decided B. have sầu decided C. decide

10.A. will become B.becomes C. has become

11.A. tells B. told C. was telling

12.A. have moved B. was moving C. moved

13.A. will come B. came C. come

14. A. am staying B. stayed C. stay

15. A. have sầu gone B. am going C. will have sầu gone

Guide lớn answer
123456789101112131415
BCAABBBCBCBCCAB

Complete the sentences with the correct size or tense of the verbs in brackets.

Xem thêm: Báo Động Tình Trạng Nam Quan Hệ Đồng Tính Nhiễm Hiv, Để Quan Hệ Tình Dục Đồng Tính An Toàn

Since she ........... (work) at the company, she ............ (not have) a day off through illness.It was the first time I ........... (talk) lớn Ella outside the office.Mozart ........... (die) while he .............. (compose) the Requiem.Alexander Graham Bell .............. (already/invent) the telephone by the time I was born.I ............. (buy) a new alarm clock the other day in Taylor"s the jewelers, when I actually ................... (see) somebody shoplifting.Keyworked/has not hadhave talkeddied/was composinghas already inventedwas buying/saw