1. Hai tam giác bằng nhau

- Định nghĩa: Hai tam giác cân nhau là nhì tam giác có những cạnh tương ứng bằng nhau, các góc khớp ứng bằng nhau.

Bạn đang xem: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

Ví dụ: Nếu(Delta ABC=Delta DEF)thì(left{eginmatrixAB=DE;AC=DF;BC=EF\widehatA=widehatD;widehatB=widehatE;widehatC=widehatFendmatrix ight.)

- Kí hiệu: Người ta quy ước khi kí hiệu sự đều nhau của nhì tam giác, những vần âm chỉ tên những đỉnh tương ứng được viết theo như đúng thứ từ.

Ví dụ:(Delta ABC=Delta A"B"C")thì(widehatA=widehatA";widehatB=widehatB";widehatC=widehatC")

2. Trường đúng theo đều bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh - cạnh - cạnh) (c.c.c)

- Tính chất: Nếu bố cạnh của một tam giác này theo lần lượt bởi ba cạnh của một tam giác cơ thì nhị tam giác đó cân nhau.

Ví dụ: Nếu(Delta ABC)và(Delta A"B"C")có:

(AB=A"B")

(BC=B"C")

(AC=A"C")

thì(Delta ABC=Delta A"B"C")(c.c.c)

*

3. Trường hòa hợp bằng nhau đồ vật nhì của tam giác (cạnh - góc - cạnh) (c.g.c)

- Tính chất: Nếu nhì cạnh với góc xen giữa của tam giác này bằng nhị cạnh cùng góc xen thân của tam giác cơ thì hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ: Nếu(Delta ABC)và(Delta A"B"C")có:

(AB=A"B")

(widehatB=widehatB")

(BC=B"C")

thì(Delta ABC=Delta A"B"C")(c.g.c)

*

- Hệ quả: Nếu nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này thứu tự bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông kia cân nhau. Hệ quả này chính là được suy ra sóng ngắn đúng theo cạnh - góc - cạnh nêu trên.

Ví dụ: Nếu(Delta ABC)và(Delta DEF)có:

(widehatA=widehatD=90^0)

(AB=DE)

(AC=DF)

thì(Delta ABC=Delta DEF)

*

4. Trường đúng theo đều bằng nhau thiết bị tía của tam giác (góc - cạnh - góc) (g.c.g)

- Tính chất: Nếu một cạnh với hai góc kềcủa tam giác này bằng một cạnh cùng hai góc kềcủa tam giác tê thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ: Nếu(Delta ABC)và(Delta A"B"C")có:

(BC=B"C")

(widehatB=widehatB")

(widehatC=widehatC")

thì(Delta ABC=Delta A"B"C")(g.c.g)

*

- Hệ quả:

+ Hệ trái 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bởi một cạnh góc vuông cùng một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông kia đều nhau.

Xem thêm: Kinh Ngạc Với Hình Ảnh Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Bằng Tiếng Việt

+ Hệ quả 2: Nếu cạnh huyền với một góc nhọn của tam giác vuông này bởi cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông kia đều nhau.