2. Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas, if necessary.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 skills


*

*

một loạt những vấn đề môi trường xung quanh nhỏng mưa axit, cảm giác bên kính, sự tăng cao lên trái đất và những sự việc về mức độ khỏe


Student A: We are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organisations are working hard to reduce it.

Student B: Well, it is a result of human activities in modern times. For example, air pollution is a consequence of fossil fuel burning by motor vehicles, factories, aircraft and rockets.

Student A: You"re right. It leads khổng lồ a series of environmental problems such as acid rain, greenhouse effect, global warming & health problems.

Student B: Well, if this goes on, the Earth may soon become a dangerous place khổng lồ live on. Therefore, we must vì something before it is too late.

Tạm dịch:

Học sinch A: Chúng ta sẽ đối mặt với độc hại môi trường xung quanh cực kỳ nghiêm trọng khoác mặc dù rằng nhiều tổ chức triển khai đã thao tác làm việc vất vả để giảm tphát âm nó.

Học sinch B: À, nó là kết quả của không ít hoạt động bé fan trong thời tiến bộ. lấy ví dụ độc hại bầu không khí là kết quả của bài toán đốt xăng hóa thạch của những phương tiện xe pháo, xí nghiệp sản xuất, trang bị cất cánh với tôn lửa.

Học sinc A: Quý khách hàng nói đúng. Nó dẫn cho hàng loạt hầu như sự việc môi trường xung quanh nhỏng mưa axít, cảm giác nhà kính, trái khu đất nóng lên với phần đa sự việc sức mạnh.

Học sinc B: À, nếu như vấn đề đó liên tiếp, trái đất chắc rằng mau chóng biến hóa một nơi nguy nan để sống. Vì vậy, họ bắt buộc có tác dụng nào đấy trước lúc thừa muộn.


4. Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to lớn prepare a similar conversation as in 3.


(Làm theo team. Chọn một một số loại ô nhiễm vào mục 2. Sử dụng thông báo tự bảng nhằm sẵn sàng cho bài bác đàm thoại.)


Hướng dẫn giải:

Student A: Our earth is having the severe soil pollution. The soil is very harmful now.

Student B: Yes, It is the result of human activities. People use fertilizer and spray pesticides, threw harmful rubbish & chemicals in the river.

Student A: These cause the vegetation contaminated & the the decrease of soil fertility. This leads the negative sầu unilization of lvà.

Tạm dịch:

Học sinch A: Trái đất chúng ta dang bao gồm sự ô nhiễm khu đất rất lớn. Đất hiện giờ cực kỳ ô nhiễm.

Học sinch B: Đúng vậy, nó là kết quả của vận động con bạn. Người ta thực hiện phân bón và xịt thuốc trừ sâu, ném rác rưởi với chất hóa học tổn hại xuống sông.

Xem thêm: Nồng Độ Beta Hcg Bao Nhiêu Thì Có Thai ? Nồng Độ Beta Hcg Bằng Bao Nhiêu Thì Có Thai

Học sinc A: Những vấn đề đó làm cho thực thiết bị bị lan truyền độc và việc bớt độ phì nhiêu của khu đất. Như vậy dẫn mang đến tận dụng tối đa khu đất một bí quyết tiêu cực.


5. Act out the conversation you have prepared. (Diễn bài thoại nhưng em đang chuẩn bị.)