Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127) nlắp gọn, cụ thể giúp học viên thuận tiện biên soạn Tiếng Anh 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk tiếng anh 11 unit 11: sources of energy


Tiếng Anh 11 Unit 11: Reading (trang 124-125-126-127)

Before you read (Trang 124 tiếng Anh lớp 11):

*

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Trả lời những thắc mắc sau.)

1. What source of energy does each picture above refer to?

2. What vì chưng we need energy for?

Gợi ý:

1. Wind energy

Solar energy

Water energy

2. We need energy to cook, light, heat or cool the house & run machines.

Hướng dẫn dịch:

1.Mỗi bức ảnh bên trên đề cùa đến mối cung cấp năng lượng nào?

- Năng lượng gió,năng lượng phương diện trời,năng lượng nước

2.Chúng ta cần tích điện để gia công gì?

- Chúng ta yêu cầu năng lượng để đun nấu nạp năng lượng, thắp lịch sự, sưởi ấm hoặc làm cho mát vật phẩm với quản lý và vận hành máy móc.

While you read (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Read the passage and then vì chưng the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn vnạp năng lượng cùng kế tiếp làm những trọng trách tiếp sau.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, & natural gas). However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to lớn make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, và the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills & moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to lớn a lower place, it makes energy. This energy is used khổng lồ create electriđô thị. Water power gives energy without pollution. However, people have sầu to build dams to lớn use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive sầu.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed inlớn electriđô thị. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful & infinite but also clean và safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sầu sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Lúc bấy giờ, phần nhiều tích điện của chúng tôi đến từ các nhiên liệu hóa thạch (than, dầu và khí tự nhiên). Tuy nhiên, lượng dự trữ còn tinh giảm. Bởi vì chưng yêu cầu tích điện đã tăng rất nhanh hao, xăng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời hạn tương đối nlắp. Vì vậy, ngườì ta buộc phải phát triển cùng thực hiện các nguồn năng lượng sửa chữa.

Một nguồn tích điện sửa chữa thay thế là nguồn năng lượng phân tử nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đầy đủ năng lượng điện cho các yêu cầu của nhân loại trong hàng trăm năm, nhưng mà nó có thể khôn xiết nguy nan. Một nguồn năng lượng sửa chữa là địa sức nóng tới từ sâu bên trong trái đất. Các công ty công nghệ thực hiện sức nóng này để tạo thành tích điện. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ bao gồm tại một vài ba nơi bên trên trái đất.

Mặt ttách, nước và gió là phần nhiều mối cung cấp tích điện sửa chữa khác. Gió tảo cối xay gió và di chuyển thuyền. Đó là một trong nguồn tích điện sạch mát với có không ít. Thật rủi ro, ví như gió ko thổi thì cũng không tồn tại tích điện gió. Khi nước dịch rời xuất phát điểm từ một nơi cao cho vị trí thấp hơn, nó tạo thành năng lượng. Năng số lượng nước tạo ra năng lượng nhưng mà không gây ra ô nhiễm và độc hại. Tuy nhiên, nhỏ người buộc phải xây đập nước nhằm thực hiện nguồn năng lượng này. Xây đập tốn tương đối nhiều tiền, vì chưng vậy tích điện nước cũng mắc đỏ.

Mặt trời giải pchờ một lượng béo tích điện hàng ngày. Năng lượng này rất có thể được chuyển biến thành điện. phần lớn giang sơn thực hiện năng lượng khía cạnh ttách mang lại cuộc sống từng ngày của mình. Các tnóng pin khía cạnh ttách bên trên căn hộ rất có thể tạo nên đầy đủ tích điện nhằm sưởi ấm hoặc làm cho non tổng thể căn nhà. Năng lượng mặt ttránh không chỉ nhiều mẫu mã với vô hạn Ngoài ra không bẩn cùng an toàn.

Mặc dù là một trong những yếu điểm, tiềm năng của những mối cung cấp tích điện thay thế là không nhỏ. Tuy nhiên, có tác dụng núm nào để rất có thể tận dụng triệt để các nguồn tích điện là một trong những câu hỏi giành cho các đơn vị phân tích trên toàn thế giới.

Task 1. (Trang 125 – 126 giờ đồng hồ Anh lớp 11): The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary). (Những từ vào form mở ra trong đoạn văn. Điền vào địa điểm trống một từ bỏ thích hợp. Sử dụng trường đoản cú điển ví như cần)

*

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for______ methods of making it.

3. People use______ khổng lồ run machines, heat và cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Đáp án:

1. Six hundred balloons werereleasedat the ceremony.

2. They are looking foralternativemethods of making it.

3. People useenergylớn run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is ratherlimited.

5. Fuel supplies are nearlyexhausted.

Hướng dẫn dịch:

1. Sáu trăm trái bóng được thả ra trên sự kiện.

2. Họ đang search kiếm phương pháp thay thế sửa chữa để cung ứng nó.

3. Mọi người sử dụng tích điện để quản lý trang thiết bị, sưởi nóng và làm đuối thắng lợi.

4. Thức ăn uống trong nhà hàng quán ăn phải chăng, dẫu vậy sự lựa chọn khá giảm bớt.

5. Nguồn hỗ trợ nguyên nhiên liệu gần như là cạn kiệt.

Task 2. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Scan the passage & write down the advantage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of energy. (Đọc lướt đoạn vnạp năng lượng với viết ra thuận lợi cùng vô ích của từng mối cung cấp năng lượngsửa chữa.)

*

Đáp án:

Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

It can provide enough electrithành phố for the world"s needs for hundreds of years

It can be very dangerous.

Solar energy

It"s available.

It"s not only plentiful and infinite but also clean & safe.

It"s only possible when it"s sunny.

Water power

It"s clean và unlimited.

It"s expensive sầu beacuse we have sầu khổng lồ build dams khổng lồ use it.

Wind power

It"s clean and unlimited.

There"s no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It"s available.

It"s available only in a few places.

Hướng dẫn dịch:

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng phân tử nhân

Nó rất có thể cung cấp đủ năng lượng điện mang đến nhu cầu của trái đất vào hàng trăm năm.

Có thể rất nguy nan.

Năng lượng phương diện trời

Có sẵn.

Không phần lớn dồi dào và rất nhiều ngoại giả sạch với an toàn.

Chỉ dùng được lúc gồm nắng nóng.

Năng lượng nước

Sạch cùng không giới hạn.

Tốn kém nhẹm bởi nên xây đập nhằm dùng nó.

Năng lượng gió

Sạch cùng không giới hạn.

lúc không tồn tại gió đang không tồn tại năng lượng gió.

Địa nhiệt

Có sẵn.

Chỉ gồm sẵn ở 1 vài khu vực.

Task 3. (Trang 125 – 126 giờ Anh lớp 11): Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1. What is our major source of energy?

2. How many sources of energy are mentioned in the text, & which one vì you think has the most potential?

Gợi ý:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sầu sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear energy, geothermal heat, wind power, water pwer, & solar energy. I think solar energy is the most potential.

Hướng dẫn dịch:

1.Nguồn tích điện chính của họ là gì?

- Nguồn năng lượng bao gồm của bọn họ đến từ nguyên nhiên liệu hóa thạch.

2.Có từng nào nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và các bạn nghĩ mối cung cấp tích điện làm sao là tiềm năng nhất?

- Năm mối cung cấp năng lượng được kể trong bài gọi. Đó là tích điện hạt nhân, địa sức nóng, tích điện gió, năng lượng nước và năng lượng mặt ttách. Tôi suy nghĩ tích điện khía cạnh ttách là tiềm năng độc nhất vô nhị.

After you read (Trang 126 – 127 tiếng Anh lớp 11): Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box.(Hoàn yếu tắc cầm tắt bài xích hiểu bằng cách điền vào cho trống một tự phù hợp vào khung.)

*

We need energy khổng lồ live and work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2)______kind of fossil fuel. The amount of fossil (3)______in the world is (4)______. Therefore, we must save it, và at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat & nuclear power are (5)______sources of energy. They can give sầu us electrithành phố. Other alternative sầu (6)______are the sun, waves & water. These sources are not only (7)______& available but also clean and safe for the (8)______. People should develop and use them more and more in the future.

Đáp án:

1. energy

2. one

3. fuels

4. limited

5. alternative

6. sources

7. unlimited

8. environment

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta phải năng lượng để sinh sống cùng thao tác. Nguồn tích điện chính của họ là dầu mỏ. Dầu mỏ là 1 trong những một số loại nguyên liệu hóa thạch. Lượng nguyên liệu hóa thạch bên trên quả đât là tất cả giới hạn. Vì vậy, chúng ta đề nghị tiết kiệm ngân sách và chi phí nó, đồng thời, chúng ta nên tìm kiếm mối cung cấp tích điện new. Địa nhiệt độ cùng tích điện hạt nhân là đều mối cung cấp năng lượng sửa chữa thay thế. Chúng hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng điện mang đến họ. Những mối cung cấp sửa chữa thay thế khác là khía cạnh ttách, sóng cùng nước. Những mối cung cấp năng lượng này không phần đông vô vàn và sẵn gồm ngoài ra sạch sẽ cùng bình an cho môi trường xung quanh. Con bạn đề nghị cải cách và phát triển cùng sử dụng chúng nhiều hơn thế trong tương lai.

Speaking (trang 127-128): The following statements danh mục some advantages & disadvantages of various sources of energy...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Hiện Tượng Nghén Khi Mang Thai : Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Phòng Tránh

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highlvà in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart...