Bài học tập Unit 3 Lớp 11 A các buổi tiệc nhỏ phần Language Focustrả lời các em ôn tập ngữ pháp về dạng danh đụng từ với rượu cồn trường đoản cú nguyên ổn mẫu với đó là một vài chú ý không ngừng mở rộng sinh hoạt dạng bị động của danh cồn từ bỏ đụng từ bỏ nguim mẫu vào giờ Anh.

Bạn đang xem: Language focus


Tóm tắt bài

1. Pronunciation Language Focus Unit 3

2. Grammar Language Focus Unit 3

2.1.Gerund & Infinitive

2.2.Passive infinitive

2.3.Passive Gerund

3. Exercise Language Focus Unit 3

3.1. Language Focus Unit 3 Exercise 1

3.2.Language Focus Unit 3 Exercise 2

3.3.Language Focus Unit 3 Exercise 3

những bài tập minch họa

các bài luyện tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 3


*

Vị trí và tác dụng của danh động từ trong câu

Danh hễ trường đoản cú cai quản ngữGoing khổng lồ the cinema is fun.Behaving like that is not good.Danh hễ trường đoản cú lép vế giới từI am thinking about going camping in the mountain.She is afraid of doing there.Danh cồn từ bỏ có tác dụng tân ngữ sau một số trong những động từHe likes swimming.I stopped smoking two years ago.Ta hoàn toàn có thể sử dụng tính tự mua (Ann"s, Mary"s, my, his, her, their, ...) trước danh đụng tự lúc cần thiết.I dislike her shouting at me.I detest your looking at me.He suggested our going to the cinema with hyên.

Vị trí với biện pháp thực hiện hễ trường đoản cú nguyên mẫu

Một số đụng tự theo sau bởi cồn tự nguyên ổn mẫu mã, tất cả nhị giải pháp sử dụngĐộng trường đoản cú chính + rượu cồn từ bỏ nguim mẫuWe hope to see you again.He swore not khổng lồ come bachồng.Động tự chính + tân ngữ + cồn tự nguim mẫuHe asked me lớn go with hyên ổn.She told me to lớn keep silent.Ta sử dụng động tự nguyên chủng loại đề chỉ dẫn lý doShe keeps a knife lớn protect herself from danger.He gave sầu her money to lớn help her finish her study.Ta dùng đụng từ bỏ ngulặng mẫu theo sau tính từ bỏ. đa phần tính từ bỏ được dùng làm diễn đạt tình yêu hoặc cách biểu hiện về hành vi sau này.She is glad lớn help hlặng.We are ready khổng lồ leave.Động trường đoản cú nguim chủng loại cũng được sử dụng sau danh từIt"s time to go.He made a decision to wait.It"s a small price to pay for freedom.

b.1 Hình thức: to be + past participle

b.2 Cách dùng

Động trường đoản cú nguyên ổn chủng loại sinh hoạt thể bị động được sử dụng sau một trong những động trường đoản cú để chỉ sự thụ động của công ty ngữ.We hope khổng lồ be considered again.He swore not to be treated like that again.Động tự nguyên ổn chủng loại bị động để lấy ra nguyên nhân.She works hard not to be blamed.He gave sầu money khổng lồ the poor children to be honoured.Động từ bỏ nguyên ổn chủng loại bị động theo sau những tính trường đoản cú.I am eager khổng lồ be selected.We are happy to be invited to the party.Động từ bỏ nguyên ổn chủng loại bị động cũng khá được dùng sau danh từIt"s time khổng lồ be separated.It"s nice to be freed.

c.1Hình thức: being + past participle

c.2 Cách dùng

Danh rượu cồn từ bỏ sinh sống thể thụ động có các cách sử dụng giống hệt như bí quyết cần sử dụng của danh hễ trường đoản cú ở thể chủ động nhưng nó sẽ mang nghĩa bị động. Danh rượu cồn trường đoản cú làm việc thể tiêu cực cũng rất được sử dụng nlỗi một danh đụng từ đứng về mặt ngữ pháp, rõ ràng trong những ngôi trường hòa hợp nlỗi sau

Danh hễ trường đoản cú bị động cai quản ngữBeing treated unfairly made her decide to lớn quit the job.Danh cồn tự tiêu cực làm tân ngữ sau một số hễ từ bỏ nlỗi lượt thích, hate, mind,...I don"t lượt thích being laughed at.Danh đụng trường đoản cú bị động có tác dụng tân ngữ cho giới từShe is afraid of being beaten.My father was looking forward khổng lồ being warmly greeted at the meeting.

Complete the sentences with the correct khung, gerund or infinitive, using the words in brackets. (Hoàn thành câu cùng với dạng đúng, danh hễ từ bỏ hoặc nguyên mẫu, thực hiện những trường đoản cú trong ngoặc.)

1. Most passengers dislượt thích _____ to sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have)

2. I must drive sầu more carefully. I can"t risk ______ another speeding ticket. (get)

3. Did Diông chồng mean ______ Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell)

4. You must keep ______ on the computer until you understand how lớn use all of the programmes. (practise)

5. The judge demanded _________ the original document, not the photocopy. (see)

Guide lớn answer

1. having

2. getting

3. to tell

4. practising

5. to lớn see


Choose the correct answer to complete the sentences. (Chọn câu vấn đáp đúng nhằm xong câu.)

1. Ms. Thompson is always willing to lớn help, but she doesn"t want _______ at home page unless there is an emergency.

A. to call B. to be called

2. The children agreed _______ the candy equally.

A. to lớn divide B. lớn be divided

3. I expected _______ khổng lồ the các buổi tiệc nhỏ, but I wasn"t.

A. khổng lồ invite B. lớn be invited

4. I expected _______ at the airport by ny uncle.

A. lớn meet B. to be met

5. Mr. Steinberg offered ______ us to the train station.

A. lớn drive B. lớn be driven

Guide lớn answer

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A


Choose the correct answer khổng lồ complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để xong câu.)

1. The new students hope ______ in many of the school"s social activities.

A. including

B. being included

C. to lớn include

D. to be included

2. Jaông chồng got into lớn trouble when he refused _______ his briefcase for the customs officer.

A. opening

B. being opened

C. lớn open

D. to lớn be opened

3. Barbara didn"t mention ______ abotu her progress report at work, but I"m sure she is.

A. concerning

B. being concerning

C. to concern

D. lớn be concerned

4. You"d better save sầu some money for a rainy day. You can"t count on ______ by your parents every time you get inkhổng lồ financial difficulty.

A. rescusing

B. being rescused

C. to rescuse

D. to be rescused

5. Please forgive me. I didn"t mean _____ you.

A. upsetting

B. being upset

C. to upset

D. to be upset

Guide khổng lồ answer

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C


a. Passing the kitchen, he stopped drinking/ to drink a large glass of water.

b. They stopped talking/to talk when the teacher walked inlớn the classroom.

c. Although she asked hlặng khổng lồ stop, he went on tapping/ lớn tap his pen on the table.

d. Dr Harris welcomed the members of the committee & went on introducing/ lớn introduce the subject of the meeting.

e. I regret telling/ to lớn tell you that the model you want is out of stoông chồng.

f. It cost me a fortune, "but I don"t regret spending/ to spkết thúc a year travelling around the world.

g. Remember checking/ to check your answer before handing in your exam paper.

h. I rethành viên putting/ lớn put the money in the top drawer, but it"s not there now.

i. Have sầu you forgotten meeting/ to meet me years ago?

j. Don"t forget finding out/ lớn find out how many people are coming on Saturday.

Key

a. Passing the kitchen, he stopped drinking/ khổng lồ drink a large glass of water.

b. They stopped talking/khổng lồ talk when the teacher walked inlớn the classroom.

c. Although she asked hlặng khổng lồ stop, he went on tapping/ lớn tap his pen on the table.

d. Dr Harris welcomed the members of the committee and went onintroducing/ lớn introduce the subject of the meeting.

e. I regret telling/ to tell you that the model you want is out of stock.

f. It cost me a fortune, "but I don"t regret spending/ khổng lồ spkết thúc a year travelling around the world.

g. Remember checking/ lớn check your answer before handing in your exam paper.

h. I remember putting/ to lớn put the money in the top drawer, but it"s not there now.

i. Have you forgotten meeting/ to lớn meet me years ago?

j. Don"t forget finding out/ lớn find out how many people are coming on Saturday.


Trên đây là câu chữ bài học Language Focus Unit 3 Lớp 11 A party, nhằm củng nạm nội dung ngữ pháp vừa học mời các em tđê mê gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 Language Focus bởi HỌC247 soạn.

Xem thêm: Uống Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày Bị Ra Máu Đen Có Sao Không? Uống Thuốc Tránh Thai Bị Ra Máu Đen Có Sao Không


Câu 1:Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank spacein each sentence

A frikết thúc of mine phoned _______ me khổng lồ a tiệc ngọt.


A.to lớn takeB.takingC.to lớn be takenD.being taken

Câu 3-5:Mời những em đăng nhập coi tiếp câu chữ và thi test Online nhằm củng nạm kiến thức về bài học này nhé!


Trong quy trình học tập nếu như bao gồm thắc mắc giỏi buộc phải trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anhnhansugioi.comđã cung cấp cho những em một phương pháp nkhô giòn chóng!