Phần a closer look 1 cung ứng cho bạn học những từ bỏ vựng cùng phương pháp phạt âm câu theo chủ đề chuyển động trong thời hạn rỗi. Bài viết cung cấp những trường đoản cú vựng cũng như nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US & answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

Nhìn vào biểu thứ hình tròn trụ sau về hầu hết hoạt động nghỉ ngơi Mỹ và vấn đáp phần đông thắc mắc.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vày in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising and comunicating, reading, participating in sports & exercise, using computers for leisure, relaxing & thinking.

3. What were the three most comtháng activities?

The three most comtháng activities were watching TV, socialising and comunicating, and using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thànhbảng sau với thông tin từ bỏ biểu vật hình trònởbên trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng cùng với tên loại.

1. skateboarding, football, badminton: e. playing sport2. a novel, poetry, a magazine: b. reading3. the news, a reality show, a comedy: f. watching TV4. a new language, a skill: a. learning something interesting5. collecting stamps, making origami: d. having hobbies6. going to lớn local performances, visiting museums: h. going to cultural events/places7. visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. texting, going lớn the cinema, hanging out : g. socialising with friends

4. How much time vày you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you bởi vì the most? Share your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời gian vào một ngày mang đến các vận động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba vận động thư giãn nghỉ ngơi nào mà lại em có tác dụng các nhất? Chia sẻ những chủ ý của em với một bàn sinh hoạt.

1. How much time vì chưng you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vì the most? Share your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ and /pr/

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to lớn check answers:

Hoàn thành phần lớn tự bên dưới phần nhiều album với /br/ hay /pr/. Nghe nhằm khám nghiệm hầu như câu trả lời của em với tái diễn.

*

1. a_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen and repeat.

Xem thêm: Bật Mí Thuốc Giúp Hấp Thụ Chất Dinh Dưỡng, Khắc Phục Chứng Kém Hấp Thu

Nghe cùng tái diễn.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes makingbread in his không lấy phí time.3. Hien is our clubpresident.4. Mai keeps all herbracelets in a beautiful box.5. You will need abrush if you want khổng lồ paint your room.6. This is a wonderfulpresent. Thanks so much!