Tài liệu có 58 trang được soạn do thầy Trần Duy Thúc, phân dạng và tuyển chọn 328 bài bác toán trắc nghiệm rất trị của hàm số (2019). Các dạng toán thù được trình diễn vào tư liệu gồm:

Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm cực trị của hàm số

1. Bài toán 1. Tìm rất trị của hàm số tự biểu thức f(x) hay f"(x).+ Vấn đề 1. Cho biểu thức f(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f"(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).Bài toán thù 2. Tìm rất trị của hàm số từ bảng đổi mới thiên tuyệt bảng xét vệt f"(x).+ Vấn đề 1. Cho bảng đổi mới thiên của hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho bảng đổi thay thiên của hàm số y = f(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).Bài toán thù 3. Từ vật dụng thị hàm số (C): y = f(x) suy ra điểm cực trị.+ Vấn đề 1. Cho trang bị thị hàm số y = f(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho đồ gia dụng thị hàm số y = f(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).Bài tân oán 4. Từ thiết bị thị hàm số (C): y = f"(x), suy ra cực trị của hàm số.+ Vấn đề 1. Cho đồ vật thị hàm số y = f"(x), hỏi cực trị của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho đồ thị hàm số y = f"(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(u(x)).+ Vấn đề 3. Cho vật thị hàm số y = f"(x), hỏi rất trị của hàm số y = f(u(x)) + v(x).Dạng 2. Tìm điều kiện m nhằm hàm số y = f(x,m) đạt cực trị trên điểm x0.Dạng 3. Cực trị của hàm số tất cả chứa vết trị tuyệt vời.Bài toán 1. Tìm số điểm rất trị của hàm số y = |f(x)|.+ Vấn đề 1. Từ biểu thức của f(x), tìm kiếm số điểm rất trị của hàm số y = |f(x)|.+ Vấn đề 2. Từ biểu thức của f(x) giỏi f"(x) search số điểm rất trị của hàm số y = |f(u(x))| + v(x).+ Vấn đề 3. Cho bảng trở nên thiên, hỏi điểm rất trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.+ Vấn đề 4. Cho mang lại đồ vật thị của hàm số y = f(x), hỏi điểm rất trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.+ Vấn đề 5. Cho mang lại thiết bị thị của hàm số y = f"(x), hỏi điểm rất trị của hàm số y = |f(u(x)) – a| + v(x), a ∈ R.+ Vấn đề 6. Tìm điều kiện của để hàm số y = |f(u(x)) – v(x)| gồm n điểm rất trị.Bài toán thù 2. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f(|x|).

Xem thêm: Những Cách Làm Chu Kỳ Kinh Nguyệt Đến Sớm An Toàn Cho Chị Em Phụ Nữ

+ Vấn đề 1. Từ biểu thức của f(x) xuất xắc f"(x) tìm kiếm số điểm rất trị của hàm số y = f(|ax + b| – c) + d (a, b, c, d ∈ R).+ Vấn đề 2. Cho bảng biến chuyển thiên của hàm số y = f(x) tuyệt bảng xét dấu đạo hàm, hỏi rất trị của hàm số y = f(|ax + b| + c) + d.+ Vấn đề 3. Cho thiết bị thị của hàm số y = f(x) xuất xắc đồ gia dụng thị của hàm số y = f"(x), hỏi điểm cực trị của hàm số y = f(|ax + b| + c) + d.+ Vấn đề 4. Tìm điều kiện của tham mê số m để hàm số y = f(|x|,m) gồm n điểm cực trị.

Tải tài liệu