Câu 4: Chất X gồm cách làm phân tđọng C7H4O7, mang đến hóa học X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH tạo ra muối với nước. Chất X nằm trong loại:
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 1

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn đúng theo chất hữu cơ X no, đối chọi chức, mạch hsống (đựng C, H, O), nhận được số mol H7O lớn hơn số mol CO7. X ở trong các loại chất :


Câu 6: Este X phản ứng cùng với hỗn hợp NaOH, nấu nóng tạo ra ancol metylic với natri axetat. Công thức cấu tạo của X là :


Câu 7: Số phù hợp chất cơ học đơn chức, thuộc bao gồm công thức phân tử C2H4O2 tính năng được với dung dịch NaOH là :


Câu 8: Cho 3,7 gam este no, 1-1 chức, mạch hớ tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối cùng 2,3 gam ancol etylic. Công thức kết cấu của este là :


Câu 15: Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hsinh hoạt bắt buộc cần sử dụng l00ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho H = 1, C = 12,0= 16) :


Câu 18: Cho 2,2 gam anđehit axetic công dụng cùng với lượng dư AgNO3 trong NH3 . Sau Lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng Ag nhận được là :


Câu 21: Este X ko no, mạch hsống, tất cả tí khối khá đối với oxi bởi 3,125 với Lúc tđê mê gia bội phản ứng xà phòng hóa tạo thành một anđehit với một muối của axit cơ học. Có bao nhiêu cách làm cấu trúc cân xứng với X?


Câu 22: Lúc đốt cháy trọn vẹn 4,4 gam chất cơ học X đối chọi chức, thu được thành phầm cháy chi tất cả 4,48 lít CO2 (nghỉ ngơi đktc) với 3,6 gam nước. Nếu đến 4,4 gam phù hợp chất X chức năng cùng với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phân ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y cùng hóa học hữu cơ Z. Tên của X là :


Câu 23: Số phù hợp hóa học đối chọi chức, đồng phân cấu tạo cùa nhau tất cả thuộc cách làm phân tử C4H8O2, phần đa công dụng được với hỗn hợp NaOH là :


Câu 24: Cho chất X tác dụng cùng với số lượng vừa đủ dung dịch NaOH, kế tiếp cô cạn dung dịch thu dược hóa học rắn Y và chất cơ học Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, chiếm được hóa học cơ học T. Cho hóa học T tính năng cùng với dung dịch NaOH lại chiếm được Y. Chất X rất có thể là :


Câu 25: Đun 12 gam axit axetic cùng với 13,8 gam etanol (có H7SO4 quánh là xúc tác) cho đến khi phản nghịch ứng đạt tới mức tinh thần thăng bằng, chiếm được 11 gam este. Hiệu suất phản nghịch ứng este hóa là :


Câu 26: X là một este no solo chức, có tỉ khối hận khá đối với CH4 là 5,5. Nếu mang đun 2,2 gam este X với hỗn hợp NaOH (dư), nhận được 2,05 gam muối hạt. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :


Câu 27: Cho các chất : etyl axetat, .anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này? số hóa học công dụng với hỗn hợp NaOH là :


Câu 28: Hai este đối kháng chức X và Y là đổng phân cùa nhau. lúc hóa khá 1,85 gam X, chiếm được thê tích hơi đúng bằng cụ tích của 0,7 gam N2 (đo sinh sống thuộc điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X với Y là :


Câu 29: Tbỏ phân este tất cả bí quyết phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), nhận được 2 sản phẩm hữu cơ X cùng Y. Từ X pha chế thẳng ra Y. Vậy hóa học X là :


Câu 30: Trong một bình kín chứa khá hóa học cơ học X (gồm dạng CnH2nO2) mạch hsinh sống với 02 (số mol 02 gấp rất nhiều lần phải cho bội phản ứng cháy) làm việc 139,9°c, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X kế tiếp mang đến ánh nắng mặt trời thuở đầu, áp suất vào bình lúc này là 0,95 atm. X tất cả công thức phân tử là :


Câu 31: Cho toàn bộ những đổng phân đối kháng chức, mạch hsống bao gồm cùng phương pháp phân tử C2H4Ogấp đôi lượt tính năng cùng với : Na, NaOH, NaHCO3. Số bội phản ứng xẩy ra là :


Câu 32: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bởi 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau lúc phán ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch chiếm được chất rắn khan gồm khối lượng là :


Câu 33: Hỗn đúng theo X bao gồm axit HCOOH với axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam tất cả hổn hợp X tính năng cùng với 5,75 gam CH5OH (gồm xúc tác H2SO4 đặc) thu dược m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suất của các phán ứng estc hóa những bằng 80%). Giá trị của m là :


Câu 34: Cho hỗn hợp X bao gồm nhì chất hữu cư bao gồm cùng bí quyết phân tử C3H7NO2 tính năng hoàn toản cùng với dung dịch NaOH và đun nóng, chiếm được hỗn hợp Y cùng 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp Z (nghỉ ngơi đktc) có nhị khí (hầu như làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn tương đối của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu dược cân nặng muối bột khan là :


Câu 35: lúc triển khai phản ứng este hóa l mol CH3COOH với l mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt ngưỡng cực lớn là 90% (tính theo axit) Lúc thực hiện este hóa l mol CH3COOH phải số mol C2H3OH là (biết những bội phản ứng este hóa tiến hành sinh sống cùng sức nóng độ):


Câu 36: Một este có cách làm phân tử là C4H6O2, Lúc thủy phân trong môi trường xung quanh axit nhận được axetanđehit. Công thức kết cấu thu gọn của este sẽ là :


Câu 37: Cho 21,8 gam hóa học cơ học A chỉ đựng một nhóm chức công dụng với cùng 1 lít dung dịch NaOH 0,5M chiếm được 24,6 gam muối bột với 0,1 mol ancol B. Lượng NaOH dư hoàn toàn có thể trung hòa không còn 0,5 lkhông nhiều hỗn hợp HCl 0,4M. Cho biết công thức cấu trúc thu gọn của A :


Câu 38: Đốt cháy không còn tất cả hổn hợp 2 este no, solo chức, thu được 1,8 gam H2O . Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este bên trên, chiếm được các thành phần hỗn hợp X gồm ancol cùng axit. Nếu đốt cháy một nửa tất cả hổn hợp X thì thể tích khí CO2 chiếm được (đktc) là :


Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn a mol este X sinh sản bới ancol no, 1-1 chức, mạch hsống cùng axit không no (có một liên kết đôi) đơn chức, mạch hlàm việc, nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 1 ,8 gam H2O. Giá trị của a là :


Câu 40: X là este của một axit cacboxylic dơn chức cùng ancol etylic. Tbỏ phân trọn vẹn 6,9375 gam X sẽ dùng 125ml dung dịch NaOH 1M. Lượng NaOH dư 25% đối với lí tngày tiết. Công thức cấu tạo của este X là :


Câu 41: Este X bao gồm phương pháp phân tứ C4H6O2 Khi công dụng cùng với hỗn hợp NaOH, chiếm được 2 thành phầm phần đông có chức năng tmê man gia bội nghịch ứng tvắt bạc. Công thức cấu trúc của X là :


Câu 42: Để dung hòa lượng axit tự do thoải mái bao gồm vào 14 gam một mẫu mã chất to bắt buộc 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Chỉ số axit cua mẫu mã chất to trên là :


Câu 43: Thuỷ phân trọn vẹn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin và hai loại axit béo. Hai loại axit lớn đó là :


Câu 44: Một hòa hợp chất cơ học X bao gồm CTPT C7Hp04. Biết X chí bao gồm một nhiều loại đội chức. khi mang đến 16 gam X chức năng trọn vẹn cùng với 200 gam hỗn hợp NaOH 4%, nhận được một rượu Y và 17,8 gam hỗn hợp nhì muối. Công thức kết cấu thu gọn của X là :


Câu 45: Một este đối chọi chức, mạch hsinh sống gồm khối lượng là 12,9 gam công dụng toàn diện cùng với 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản bội ứng thu được muối với anđehit. Công thức kết cấu làm sao dưới đây là của este ?


Câu 46: Có hai este bao gồm đồng phân của nhau cùng đầy đủ do các axit no đơn chức cùng rượu no 1-1 chức sản xuất thành. Để xà chống hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên cần dùng vừa hết 12 gam NaOH nguim chất. Công thức phân tử của nhị este là :


Câu 47: Cho glixerol tác dụng với lếu láo họp 3 gốc axit lớn C17H33COOH, C17H33COOH cùng C15H31COOH. Số dạng trieste về tối đa rất có thể được tạo ra thành là :


Câu 48: Tbỏ phân este C4H6O2 vào môi trường xung quanh axit, thu được tất cả hổn hợp nhì sản phẩm gần như không có công dụng tđắm đuối gia phản nghịch ứng tcố kỉnh gương. Công thức cấu trúc của este đó là :


Câu 49: Chia 7,8 gam tất cả hổn hợp ancol etylic cùng ancol đồng đẳng ROH thành nhì phần cân nhau. Phần I, cho công dụng với Na (dư), thu dược 1,12 lít H2 (đktc). Phần 2, mang đến tác dụng cùng với 30 gam CH3COOH (gồm H7SO4 đặc xúc tác) . Hiệu suất của bội nghịch ứng este hóa đểu là 80%. Tổng khối lượng este chiếm được là :


*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học kì 1Kiểm tra học tập kì 2
Luyện thi theo Bài học
Luyện thi trung học phổ thông Quốc GiaXem thêm: Bệnh Dây Thần Kinh Liên Sườn, Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài phía dẫn
Bài làm vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT