... nước Việt Nam 50.Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử Việt Nam vì: a Nó chấm dứt thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo, tổ chức đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam b Cách mạng Việt ... gồm: a Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên b Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Lập hiến c Hội Hưng Nam, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên d Hội Hưng Nam, Hội Phục Việt, Đảng ... đầu năm 1930 b Cuộc đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam ba thập kỉ đầu kỉ XX c Phong trào đấu tranh mạnh mẽ giai cấp công nhân Việt Nam từ đời đến năm 1930 d Phong trào dân chủ Việt Nam từ sau...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử việt nam từ 1919 đến 1930


*

... mạng Câu 25: Trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919- 1925 giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để A Công nhân B Tiểu tư sản C Nông dân D Tư sản Câu 26: Phong trào giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng ... tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c phong kiến C Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c tư sản D Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tất giai cấp ... tế Việt Nam Câu 10: Những giai cấp cũ xã hội Việt Nam từ trước khai thác thuộc địa Pháp, giai cấp nào? A Nông dân, địa chủ phong kiến B Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công C Nông dân, ...
*

... phóng miền Nam Câu 24 Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ tiến hành miền Nam Việt Nam A từ năm 1954 đến năm 1960 B từ năm 1961 đến năm 1965 C từ năm 1965 đến năm 1968 D từ năm 1969 đến năm 1973 ... Nam hai năm (1975- 1976), nhấn mạnh “cả năm 1975 thời cơ” rõ: “Nếu thời đến vào đầu cuối năm 1975 giải phóng miền Nam năm 1975 Câu 73 Với việc đề kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm (1975- 1976), ... miền Nam nào? A Giải phóng miền Nam năm 1975 B Tiến hành tổng tiến công dậy giải phóng miền Nam năm 1976 C Nếu thời đến đầu cuối 1975 giải phóng miền Nam năm 1975 D Đề kế hoạch giải phóng miền Nam...
*

... đoàn Câu 17: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập vào ngày tháng năm nào? a 22 /12/ 1944* b 24 /12/ 1944 c 13/8 /1945 d 16/8 /1945 Câu 18: Ngày 22 /12/ 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền ... Nam Kì* d Binh biến Đô Lương Câu 16: Tổ chức xem tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam? a Việt Nam giải phóng quân b Cứu quốc quân c Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân* d Vệ quốc đoàn Câu ... nào? a 9/3 /1945 b 11/3 /1945* c 14/8 /1945 d 16/8 /1945 Câu 22: Chiều ngày 16/8 /1945, đội quân Võ Nguyên Giáp huy tiến giải phóng nơi nào? a Cao Bằng b Quảng Nam c Thái Nguyên* d Thanh Hoá Câu 23:...
*

... thương nghiệp công nghiệp phát triển Câu 10 Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào? A 19 14 B 19 18 C 19 19 D 19 20 Câu 11 Điểm chương trình khai thác thuộc địa ... 12 6 Chi cộng sản Việt Nam đời vào thời gian nào? A Tháng 1- 19 29 B Tháng 2- 19 29 C Tháng 3- 19 29 D Tháng 4- 19 29 Câu 12 7 An Nam Cộng sản đảng đời từ tổ chức nào? A Hội Việt Nam cách mạng niên B ... sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? A Tháng năm 19 30 B Tháng năm 19 30 C Tháng 10 năm 19 30 D Tháng 12 năm 19 30 Câu 14 5 Ý nghĩa lớn dời Đảng Cộng sản Việt Nam gì?...
*

... A Khối NATO B Khối VACSAVA c Khối SEATO D A, B, c Đáp án B Câu 23 Khôi quân NATO Mĩ cầm đầu gọi khối gì? Khối Nam Đại Tây Dương B Khôi Bác Đại Tây Dương, c Khối Đông Đại Tây Dương D Khối Tây Nam ... xâm chiếm miền Nam Việt Nam là: A.Chia cắt lâu dài Việt Nam B Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu càn quân Mĩ C Biến miền Nam Việt Nam thành trung tâm chiến lược toàn cầu cầu Mĩ D Câu ... phóng dán tộc nồ mạnh mẽ nước nào? In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào B Việt Nam, Mi-an-ma, Lào c Jn-đồ-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan D Phi-ỉip-pin, Việt Nam, Ma-laii-xi-a Câu 44 Hãy nôi niên đại cột A...
... 25 /12/ 1927, Bắc Kì tổ chức yêu nước Việt Nam đời? A Việt Nam Quốc dân đảng B Tân Việt Cách mạng đảng C Hội Việt Nam Cách mạng niên D Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Câu 61 Mục tiêu tồ chức Việt ... khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam B mở bước ngoặt lịch sử vô to lớn cho cách mạng Việt Nam C chuẩn bị trực tiếp điều kiện cho thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam D kết tất yếu kết hợp chủ nghĩa ... Cộng sản Việt nam B Đảng Cộng sản Đông Dương C Đảng Cộng sản An Nam D Đảng Lao động Việt Nam Câu 83 Cương lĩnh trị Đảng xác định lãnh đạo cách mạng Việt Nam A giai cấp tư sản dân tộc B tầng lớp tiểu...
... Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Lịch sử Việt Nam A Hội Việt Nam cách mạng niên C Tân Việt cách mạng đảng B Việt Nam quốc dân đảng D Đông Dương Cộng sản ... A Việt Nam cách mạng đồng chí hội B Tân Việt cách mạng đảng C Tâm tâm xã D Hội Việt Nam cách mạng niên Câu 62 Khi thành lập, Đảng ta lấy tên gì? Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Lịch sử Việt Nam ... Đảng ta thành: A Đảng Cộng Sản Đông Dương B Đảng lao Động Việt Nam 23 Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Lịch sử Việt Nam C Đảng Cộng Sản Việt Nam D Đảng Lao Dộng Đông Dương Câu 194 Đại hội đại biểu...
... miền Nam năm 1975 D Đề kế hoạch giảii phóng miền mi Nam năm (1975 - 1976), nh nhận định kể năm 1975 thời th thị rõ: “Nếu thời đếnn vào đđầu cuối năm 1975 giảii phóng miền mi Nam năm 1975 Câu ... sách thựcc llực” Câu 40 Âm mưu bả ản “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩĩ áp dụng d miền Nam Việt Nam gì? A Đưa quân chư hầu u vào mi miền Nam Việt Nam B “Dùng người Việtt đánh người ngư Việt C Đưa quân ... phóng miều mi Nam nào? A Giảii phóng hoàn toàn miền mi Nam năm 1975 B Tiến hành tổng ng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miềnn Nam năm 1976 C Nếu thời đến n vào đ đầu cuối năm 1975 giảii phóng...
... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Nho Giáo D Tất CÂU 2: Nối nội dung lịch sử sau cho ( 1,0 đ ) Thời gian Thành Ba-bi-lon xây dựng Vạn Lí Trường thành xây dựng Kim Tự Tháp xây dựng Đền Pác-tê-nông xây dựng Sự kiện A Ở Ai Cập B...
... Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c phong kiến C Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c tư sản D Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tất giai ... nin,tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào yêu nước C Chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào cách mạng, D Chủ nghĩa Mác – lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Câu 94 Đảng ... nhân dân Việt Nam giành thắng lợi Tổng khởi nghĩa tháng Tám C đáp ứng nguyện vọng độc lập dân tộc Việt Nam D với đường lối đắn, Đảng đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Câu...

Xem thêm: Những Điều Cần Lưu Ý Khi Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Từ 0, Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Đến Khi Đầy Tháng


Thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của học sinh về khoá trình lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX( lịch sử 10 nâng cao


... phát từ yêu cầu trên, chọn giải đề tài: "Thiết kế sử dụng câu hỏi TNKQ kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh khoá trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ XIX" (Lịch sử 1 0, chơng trình nâng cao) ... loại câu hỏi nêu chơng I, đa phơng án thiết kế câu hỏi trắc nghiệm cụ thể kiểm tra đánh giá kết học tập lịch sử học sinh khoá trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ XIX (lớp 1 0, nâng cao) ... cầu sở quan trọng để thiết kế câu hỏi TNKQ đạt kết cao 2.2 Thiết kế sử dụng câu hỏi TNKQ khoá trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ XIX (Lịch sử lớp 1 0, nâng cao) 2.2.1 Vị tr , mục đích, nội...
Từ khóa: trắc nghiệm lịch sử việt nam hiện đạitrắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 11trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt namcác câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt namnhững câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt namcau hoi trac nghiem lich su viet nam co dap antrac nghiem lich su viet nam co dap ansự kiện lịch sử việt nam 1975trắc nghiệm kiến thức lịch sử việt namtrắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt namtrắc nghiệm về lịch sử việt namtrắc nghiệm lịch sử phong kiến việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8