1. Match the sentences (1-5) khổng lồ the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words & phrases. You may have to change the words or add some.5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7


Grammar: The present simple

(Ngữ pháp: Thì hiện nay đơn)

1. Match the sentences (1-5) khổng lồ the correct uses (a-c)

(Nối câu (1-5) cùng với phương pháp áp dụng đúng (a-c).)

1. My sister usually cooks dinner.

a. a timetable / programme

2. The train leaves at 10 a.m.

3. The Red River flows through Ha Noi.

b. a regular action

4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday.

5. We sometimes watch TV on Sundays.

c. a general truth

Pmùi hương pháp giải:

- a timetable/ programme: thời hạn biểu/ chương thơm trình

- a regular action: một hành vi thường xuyên xuyên

- a general truth: một thực sự chung

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - c

4 - a

5 - b

1. b

My sister usually cooks dinner.

(Chị tôi thường xuyên nấu nướng bữa tối.) => hành động thường xuyên xuyên

2. a

The train leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu rời đi cơ hội 10 giờ về tối.) => thời gian biểu

3. c

The Red River flows through Ha Noi.

(Sông Hồng tan qua thủ đô.) => sự thật chung

4. a

My yoga class starts at 6 a.m every Tuesday.

(Lớp học yoga của tớ ban đầu thời điểm 6 giờ phát sáng thứ Ba sản phẩm tuần.) => thời gian biểu

5. b

We sometimes watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh thoảng coi TV vào Chủ nhật.) => hành vi thường xuyên


Bài 2


Video hướng dẫn giải


2. Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

(Hoàn thành câu. Sử dụng động từ ngơi nghỉ thì hiện giờ đối kháng.)

1. My brother và I (build) ________ a new model every month.

2. What _______ Lan (do)______ in her không tính phí time?

3. I (have) ________ a drawing lesson every Tuesday.

4. Mark (not like)_______ doing juvày.

5. ______ your English lesson (start)______ at 6 p.m.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì hiện thời đơn:

- Khẳng định: S + V(s/ es) +…

- Phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

- Nghi vấn: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

- Câu hỏi Wh-question: Wh-word + do/ does + S + V (ngulặng mẫu) +…?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. build2. does - do3. have4. doesn"t like5. Does - start

1. My brother và I build a new mã sản phẩm every month.

(Tôi và anh trai tạo ra một mô hình new hàng tháng.)

Giải thích:Thì hiện thời đối kháng câu khẳng định, công ty ngữ “ my brother and I” số những nên rượu cồn trường đoản cú không thay đổi.

2. What does Lan do in her miễn phí time?

(Lan làm những gì vào thời gian rảnh?)

Giải thích:Thì bây giờ đối kháng thắc mắc Wh-question, nhà ngữ “Lan” số không nhiều nên thêm trợ từ “does”, rượu cồn trường đoản cú không thay đổi.

3. I have a drawing lesson every Tuesday.

(Tôi tất cả 1 trong các buổi học vẽ vào Thứ đọng Ba sản phẩm tuần.)

Giải thích:Thì hiện giờ đối chọi câu khẳng định, chủ ngữ “I” buộc phải động từ giữ nguyên.

4. Mark doesn’t like doing jubởi vì.

(Mark ko mê thích tập juvày.)

Giải thích:Thì hiện giờ 1-1 câu che định, nhà ngữ “Mark” số không nhiều yêu cầu thêm “does not”, động từ không thay đổi.

5. Does your English lesson start at 6 p.m?

(Buổi học tập giờ Anh của doanh nghiệp tất cả ban đầu cơ hội 6 giờ tối không?)

Giải thích:Thì hiện nay đơn câu nghi hoặc, công ty ngữ “your English class” số ít nên thêm “Does” vào đầu câu, rượu cồn từ bỏ không thay đổi.


Bài 3


Video trả lời giải


3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets.

(Điền vào vị trí trống dạng đúng của động trường đoản cú trong ngoặc.)

My family members have different hobbies. My dad (1.enjoy) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our garden every day. My mum và sister (3. not like)_______ gardening, but they love sầu cooking. They (4. go) _______ to a cooking class every Sunday. Their lesson (5. begin) _________ at 9 a.m. I (6. not enjoy)_______ cooking, và I cannot cook very well.

Lời giải chi tiết:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

5. begins

6. don’t enjoy

My family members have sầu different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our garden every day. My mum & sister (3) don’t like gardening, but they love sầu cooking. They (4) go lớn a cooking class every Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t enjoy cooking, và I cannot cook very well.

Giải thích:

(1) Thì hiện thời đơn câu xác định, nhà ngữ “my dad” số không nhiều cần rượu cồn từ bỏ “enjoy” thêm “-s” => enjoys

(2) Thì bây giờ đối chọi câu xác định, chủ ngữ “he” số ít cần rượu cồn tự “spend” thêm “-s” ⇒ spends

(3) Thì hiện tại đối kháng câu phủ định, nhà ngữ “my mum & sister” số những đề nghị thêm “don’t”, hễ trường đoản cú không thay đổi ⇒ don’t like

(4) Thì ngày nay solo câu xác minh, công ty ngữ “they” số các nên hễ tự không thay đổi ⇒ go

(5) Thì hiện giờ đối kháng câu xác định, chủ ngữ “their lesson” số ít nên hễ trường đoản cú “begin” thêm “-s” => begins

(6) Thì hiện thời đơn câu tủ định, công ty ngữ “I” số những yêu cầu thêm “don’t”, đụng tự không thay đổi ⇒ don’t enjoy

Tạm dịch:

Các member vào gia đình tôi gồm có sở thích khác biệt. Bố tôi phù hợp làm cho sân vườn. Ông ấy dành riêng hai giờ vào căn vườn của chúng tôi từng ngày. Mẹ cùng em gái tôi ko mê thích làm cho vườn cửa nhưng bọn họ ưng ý nấu ăn ăn. Họ đến một tờ học làm bếp lấn vào Chủ nhật hàng tuần. Buổi học của họ bước đầu dịp 9h sáng sủa. Tôi ko phù hợp đun nấu ăn với tôi cũng cần thiết nấu ăn ngon.


4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have sầu to lớn change the words or add some.

(Hoàn thành câu, áp dụng tự với nhiều từ sẽ đến. quý khách có thể biến hóa hoặc thêm từ bỏ.)

1. sun / set / in / west / every evening.

2. Trang and Minch / play / basketball / every day / after school?

3. flight / from / Ho Chi Minh City / not / arrive sầu / at 10:30.

4. our science teacher / start / our lessons / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / Model / at / weekend?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The sun sets in the west every evening.

(Mặt ttách lặn sinh hoạt phía Tây mỗi buổi tối.)

Giải thích:

- Thì hiện nay solo câu xác định nhà ngữ “sun” số ít bắt buộc rượu cồn từ “set” thêm “-s” => sets

- Trước danh trường đoản cú chỉ sự đồ tốt nhất ta sử dụng mạo từ “the” => the sun: phương diện trời

- Trước danh trường đoản cú chỉ phương phía ta cần sử dụng mạo trường đoản cú “the” => the west: phía tây

2. Do Trang and Minch play basketball every day after school?

(Trang và Minh gồm chơi trơn rổ sau giờ học không?)

Giải thích: Thì hiện giờ đối chọi câu ngờ vực, công ty ngữ “Trang and Minh” số các bắt buộc thêm “Do” vào đầu câu, rượu cồn từ bỏ giữ nguyên. => play

3. The flight from Ho Chi Minh đô thị doesn’t arrive sầu at 10:30.

Giải thích:

- Thì hiện nay đối kháng câu tủ định, công ty ngữ “Ho Chi Minch city” số không nhiều nên thêm “doesn’t”, động tự không thay đổi. => doesn’t arrive

- Trước danh từ bỏ sẽ xác minh ta dùng mạo trường đoản cú “the” => the flight from HCM city: chuyến cất cánh từ bỏ tỉnh thành Hồ Chí Minh.

4. Our science teacher starts our lessons at 1 p.m on Friday.

(Giáo viên công nghệ của Shop chúng tôi ban đầu bài học khi 1 tiếng chiều thứ Sáu.)

Giải thích:

- Thì ngày nay solo câu xác minh, nhà ngữ “Our science teacher” số không nhiều nên rượu cồn trường đoản cú thêm “-s” => starts

- Trước mốc thời hạn cụ thể ta dùng giới từ bỏ “at” => at 1 p.m: vào thời gian 1 giờ chiều

5. Do you make a Mã Sản Phẩm at the weekend? 

(Quý Khách có làm mô hình vào vào cuối tuần không?)

Giải thích: 

- Thì hiện thời đối chọi câu nghi ngờ, nhà ngữ “you” số các yêu cầu thêm “Do” vào đầu câu, động từ giữ nguyên => make

- “model” số ít cần ta dùng “a” => a model: một mẫu tế bào hình


Bài 5


Video trả lời giải


5. (Game) Sentence race. Work in groups.

(Trò chơi: Cuộc đua câu. Làm vấn đề theo nhóm.)

1. Read the verb the teacher writes on the board.

(Đọc động tự thầy giáo viết ở bảng.)

2. Take turns to lớn make a sentence with the verb, using the present simple.

(Lần lượt đặt một câu cùng với rượu cồn trường đoản cú, sử dụng thì hiện giờ đối kháng.)

3.

Xem thêm: Tổng Hợp 15 Món Ăn Bồi Bổ Sức Khỏe Cho Người Suy Nhược Mau Khỏe Hơn

Get one point for each correct sentence. The student with the most points wins.

(Mỗi câu đúng được một điểm. Học sinh có rất nhiều điểm tuyệt nhất sẽ thành công.)

Lời giải chi tiết:

1. go

I go to school at 7 a.m every day. 

*

(Tôi mang đến trường thời gian 7 giờ phát sáng từng ngày.)

2. watch.

My brother watches TV at the weekend. 

*

(Em trai tôi coi TV vào cuối tuần.)

3. listen

My father usually listens to music. 

*

(Bố tôi liên tục nghe nhạc)

4. play

We play football every Sunday morning. 

*

(Chúng tôi chơi đá bóng vào sáng Chủ nhật sản phẩm tuần.)


Từ vựng

1. 

*
at 10 a.m." translate_example1="Xe lửa rời ra khỏi thời gian 10 giờ chiếu sáng." type="lghaudio" />

3. 

*
through Ha Noi." translate_example1="Con sông Red tan qua thủ đô hà nội." type="lghaudio" />

4. 

*
each term." translate_example1="Chúng tôi có 1 thời khóa biểu mới cho từng học kỳ new." type="lghaudio" />

5. 

*
every Tuesday." translate_example1="Tôi gồm lớp học tập vẽ vào mỗi máy Ba." type="lghaudio" />

6. 

*
in the west every evening." translate_example1="Mặt trời lặn đằng Tây từng chiều tối." type="lghaudio" />

7. 

*
everyday after school." translate_example1="Trang & Minch đùa nhẵn rổ hàng ngày sau giờ đồng hồ học." type="lghaudio" />

8. 

*

9. 

*
at 9 a.m." translate_example1="Bài học của mình ban đầu cơ hội 9 giờ sáng sủa." type="lghaudio" />