Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức về kiểu cách đánh trọng âm cùng với trường đoản cú nhiều hơn cha âm huyết với câu điều kiện vào giờ đồng hồ Anh . Bài viết cung ứng các trường đoản cú vựng và kết cấu phải xem xét cũng tương tự gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

to hate : ghétlớn install (v): thêm đặtthief <θi:f> (n): thương hiệu trộmalarm <ə"lɑ:m> (n): bé báo động, chuông báo động

II. Cấu trúc phải lưu giữ ý 

to lớn fail the exam: thi rớt ≠ lớn pass the exam: thi đậulớn be afraid of: +V- ing: sợlớn break into: bỗng nhậpCách đánh trọng âm cùng với những từ bỏ nhiều hơn nữa 3 âm tiết: Xem lí giải tại đâyCâu điều kiện:

Xem khuyên bảo câu ĐK loại I

Xem khuyên bảo câu điều kiện các loại II

Xem trả lời câu ĐK các loại III

Xem giải đáp câu ĐK loại lếu hợp

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Economics: kinh tế họcPhilosophy: triết họcSociology: thôn hội họcGeography: địa lýPsychology: tinh thần họcEngineering: Kỹ thuậtMathematics: toán họcArcheology: khảo cổ học

Practise reading these sentences:

Socio-linguistics is his favourite subject at the universityEnglish language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering and mathematics are considerable demanding.Some geographical names in nước Australia are very difficult to rethành viên.The entrance examination lớn universites in Vietnam giới always takes place in JulyMathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 language focus

2. Grammar:

Exercise 1: Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, sử dụng câu ĐK một số loại I.)

1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to lớn take the entrance examination lớn the university.2. You won"t be able khổng lồ get inkhổng lồ the examination room if you are ten minutes late or forget to lớn bring your necccsary papers3. If you don"t sover the application khung on time you will not be allowed lớn take the exam.4. If you don"t have sầu a reference letter you can’t get the application khung.5. Unless you show your identity card you won’t be allowed khổng lồ enter the exam room.

Exercise 2 : Express using the conditional sentence type II. (Diễn tả đều trường hợp này cần sử dụng câu điều kiện nhiều loại II.)

1. She doesn"t have sầu a oto. She doesn"t go out in the evening.

If she had a car, she would go out in the evening.

2. Sarah doesn"t study hard. She hates school.

If she liked / loved school, she would study hard.

3. I can’t vì chưng the chạy thử. It is too difficult.

 If the thử nghiệm weren’t too difficult, I could vày it.

 4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

If I could speak Korean, I would translate this.

6. They don"t travel far a lot. They are afraid of flying.

If they weren"t afraid of flying, they would travel far a lot.

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Xem thêm: Tư Vấn: Chế Độ Ăn Viêm Đường Tiết Niệu Uống Gì, Viêm Đường Tiết Niệu Nên Uống Nước Gì

(Hoàn chỉnh những câu với dạng đúng của hễ tự vào ngoặc.)

1. If John had passed the GCSE examination, he……would have sầu been……….(be) allowed khổng lồ take the entrance examination khổng lồ the university.2. If you had sent the application on time, they might……… have called ……. (call) you for an interview. I can’t understvà why you didn’t3. If John…… had installed ……….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have sầu broken into his house.4. I ……… would have sầu made ………(make) a film with hyên if I had been a famous director, but I was not.5. If you had told me earlier, I……… would have given …….(give) it khổng lồ you6. We would have sầu sent you a Christmas card if we......... had had..........(have) your address.