a. Một hình thang gồm diện tích 20m2, đáy bự 55dm với lòng nhỏ nhắn 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 6

b. Tính trung bình cộng nhì lòng của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bởi 7mét vuông và chiều cao bởi 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang có lòng bé 26m, đáy lớn hơn lòng bé nhỏ 8m, lòng nhỏ hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số thích hợp vào nơi chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm các kích thước nhỏng hình mẫu vẽ bên :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống đầu tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống máy nhị :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống trang bị cha :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Xem Video Những Cặp Nhũ Hoa Đẹp Nhất Việt Nam, Ảnh Gái Xinh Khoe Vòng 1 Lộ Nhũ Hoa Không Che

Bài giải

a. 20mét vuông = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Hotline đáy Khủng, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang thứu tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cùng nhị đáy của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))