Câu 492432: X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Tdiệt phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm X và Y (tỉ lệ số mol của X với Y khớp ứng là một trong những : 2) trong lượng vừa đủ hỗn hợp NaOH thu được dung dịch T. Cô cạn cảnh giác T thu được 56,4 gam các thành phần hỗn hợp muối của các α-amino axit. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: X là đipeptit ala-glu

39,12.

B. 40,27.

C. 45,60.

D. 38,68.


Đặt nX = x mol; nY = 2x mol

⟹ Thành phần của 56,4 gam muối trong hỗn hợp T gồm: (left{ eginarraylAla - Na\Glu - Na_2\Gly - Naendarray ight.)

(tính số mol mỗi muối bột theo x)

⟹ Giá trị của x

⟹ mE.


Giải đưa ra tiết:

Đặt nX = x mol; nY = 2x mol

⟹ Thành phần của 56,4 gam muối bột trong hỗn hợp T gồm: (left{ eginarraylAla - Na:x + 2.2x = 5x,(mol)\Glu - Na_2:x,(mol)\Gly - Na:2x,(mol)endarray ight.)

⟹ 5x.(89 + 23 – 1) + x.(147 + 2.23 – 2) + 2x.(75 + 23 – 1) = 56,4

⟹ 940x = 56,4 ⟹ x = 0,06.

Xem thêm: Cá Lạ Có Đầu Giống Cá Sấu, Vẩy Rắn, Đuôi Cá Lóc Xuất Hiện, Bạn Biết Gì Về Cá Sấu Hỏa Tiễn

⟹ Hỗn hòa hợp E bao gồm 0,06 mol X với 0,12 mol Y

⟹ mE = 0,06.(89 + 147 – 18) + 0,12.(89 + 89 + 75 – 2.18) = 39,12 g.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát